مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

533

دانلود:

254

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی کارکردهای باشگاه های ورزشی در نهادینه کردن اخلاق در ورزشکاران

صفحات

 صفحه شروع 121 | صفحه پایان 138

چکیده

 یکی از ابعاد و زوایای ورزش, اخلاق است که توجه به آن امری ضروری به نظر می رسد. باشگاه ها به عنوان یک نهاد ورزشی می توانند به سمت نهادینه کردن اخلاق در ورزشکاران گام بزرگی بردارند؛ بنابراین هدف از این تحقیق شناسایی کارکردهای تنظیمی, هنجاری و شناختی باشگاه های ورزشی در نهادینه کردن اخلاق در ورزشکاران بود. روش تحقیق کیفی از نوع اکتشافی و به لحاظ هدف از نوع کاربردی بود و به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه افراد صاحب نظر و آگاه در زمینه اخلاق و اخلاق در ورزش تشکیل می دادند. نمونه ها از طریق روش نمونه گیری هدفمند در دسترس و به شیوه گلوله برفی تا رسیدن به نقطه اشباع نظری انتخاب شدند (11 نفر). ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه عمیق بود که روایی آن از طریق انتخاب موضوع, دقت در طراحی, تهیه و تایپ مصاحبه ها و نسخه برداری دقیق از مصاحبه ها, گنجاندن سوالات در مصاحبه با یک نظم منطقی و دقت در تدوین گزارش ها مدنظر قرار گرفت و پایایی از طریق روش باز آزمون محاسبه شد که ضریب پایایی مصاحبه ها 77 درصد به دست آمد. روش تجزیه و تحلیل داده ها کدگذاری بود که با استفاده از نرم افزار MAXQDA10 انجام شد. نتایج تحقیق در مجموع 26 کارکرد (12 کارکرد تنظیمی, 8 کارکرد هنجاری و 6 کارکرد شناختی) باشگاه ها برای نهادینه کردن اخلاق در ورزشکاران را نشان می دهد, که با شناخت, برنامه ریزی و ایجاد سازوکارهایی برای عملیاتی سازی این کارکردها در باشگاه های ورزشی می توان روند نهادینه شدن اخلاق در ورزشکاران را تسهیل کرد و شاهد اخلاقیات در باشگاه های ورزشی بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  سواری نیکو، پروانه، و آصفی، احمدعلی. (1398). شناسایی کارکردهای باشگاه های ورزشی در نهادینه کردن اخلاق در ورزشکاران. پژوهش در ورزش تربیتی، 7(17 )، 121-138. SID. https://sid.ir/paper/252140/fa

  Vancouver: کپی

  سواری نیکو پروانه، آصفی احمدعلی. شناسایی کارکردهای باشگاه های ورزشی در نهادینه کردن اخلاق در ورزشکاران. پژوهش در ورزش تربیتی[Internet]. 1398؛7(17 ):121-138. Available from: https://sid.ir/paper/252140/fa

  IEEE: کپی

  پروانه سواری نیکو، و احمدعلی آصفی، “شناسایی کارکردهای باشگاه های ورزشی در نهادینه کردن اخلاق در ورزشکاران،” پژوهش در ورزش تربیتی، vol. 7، no. 17 ، pp. 121–138، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/252140/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی