مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

149

دانلود:

80

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مشکلات آماده سازی کانال با وسایل دستی و چرخشی نیکل تیتانیوم

صفحات

 صفحه شروع 56 | صفحه پایان 62

چکیده

 زمینه و هدف: حفظ شکل اصلی کانال و امنیت کار در حین آماده سازی کانال های منحنی از مشکلات موجود در درمان ریشه دندان می باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه چند فاکتور مهم در هنگام آماده سازی کانال با دو سیستم مختلف فایل های چرخشی و دستی نیکل تیتانیوم انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی, 60 دندان کشیده شده انسان با انحنای ریشه بین 10 تا 42 درجه به دو گروه با میانگین انحنای ریشه مساوی تقسیم شدند. کانال ها در یک گروه توسط فایل های چرخشی فلکس مستر و در گروه دیگر توسط فایل های دستی نیکل تیتانیوم هایژنیک آماده سازی شدند؛ پس از آماده سازی کانال ها, میزان جا به جایی کانال ریشه, از دست دادن طول کارکرد, موارد شکستن فایل, سوراخ شدن ریشه و طول زمان کارکرد در دو گروه ثبت و مقایسه گردید. اطلاعات به دست آمده توسط آزمون t با سطح معنی داری P<0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: طبق نتایج به دست آمده, در هر دو روش انحنای کانال به خوبی حفظ شد. از دست دادن طول کارکرد, شکستن فایل و یا سوراخ شدن ریشه در هر دو روش مشاهده نشد. میانگین طول زمان کار در وسیله چرخشی به نحو معنی داری از فایل دستی کمتر بود.نتیجه گیری: توصیه می شود با توجه به حفظ شکل کانال و امنیت مناسب در هر دو روش و به خصوص موفقیت آمیز بودن استفاده از وسیله چرخشی, معرفی یک نوع تکنیک چرخشی در برنامه آموزش اندودنتیک دانشجویان دندانپزشکی گنجانده شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی