مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: معماری و شهرسازی ایران | سال:1397 | دوره:9 | شماره:15 | صفحه شروع:149 | صفحه پایان:173

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

130

دانلود:

124

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل تقاضای جریان پیاده، ضرورتی انکارناپذیر در برنامه ریزی جهت بازآفرینی بافت های تاریخی

صفحات

 صفحه شروع 149 | صفحه پایان 173

چکیده

 فرآیند بازآفرینی بافت تاریخی, درپی ایجاد توسعه پایدار در جمیع ابعاد کالبدی, اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی بافت است و از این رو, تجدید حیات اجتماعی و اقتصادی به عنوان مهمترین اصول مورد تاکید فرآیند بازآفرینی مطرح می باشد. در این خصوص, نحوه مداخله در عرصه های همگانی در جهت تجدید حیات کالبدی, اجتماعی و اقتصادی بافت تاریخی در راستای تحقق اهداف بازآفرینی, تبدیل به چالش اصلی امروز دانش مرمت شهری شده است. در راستای پاسخ به این چالش, پژوهش های متاخر در حوزه برنامه ریزی و طراحی شهری, بر ضرورت تحلیل جریان های حرکتی در بافت های شهری در جهت تبیین میزان بهره گیری شهروندان از کیفیت های محیطی و نقش توزیع متناسب جریان پیاده در اجتماع پذیری, تقویت سرمایه های اجتماعی و رشد اقتصاد محلی بافت های شهری صحه می گذارد. بنابراین, در این پژوهش در راستای بازآفرینی بافت تاریخی و با تمرکز بر عرصه های همگانی و فضاهای شهری بافت, موضوع تحلیل تقاضای جریان پیاده مورد بررسی قرار می گیرد تا بتوان بر اساس نتایج حاصل از این تحلیل, به ارزیابی طرح های پیشنهادی و ارائه راهکارهای کارامد جهت توزیع متناسب جریان پیاده در بافت تاریخی نائل شد. تحقق این هدف عملیاتی, اولاً, منجر به افزایش میزان بهره گیری شهروندان (عابران) از ارتقای کیفیت های محیطی در نتیجه اجرای طرح های مرمتی به عنوان پروژه های محرک توسعه خواهد شد و بنابراین سرزندگی بافت, اجتماع پذیری فضاهای شهری و زمینه های ارتقای سرمایه های اجتماعی در جهت حفظ ساکنان و بومیان و تجدید حیات اجتماعی بافت را پی خواهد داشت و ثانیاً, توزیع متناسب با ظرفیت جریان پیاده در بافت منجر به توزیع متناسب فرصت های اقتصادی شده و رشد اقتصاد محلی و تجدید حیات اقتصادی بافت را به دنبال خواهد داشت. بنابراین, در این پژوهش, برآورد تقاضا به عنوان نخستین مرحله از مطالعات جامع نگر جریان پیاده به عنوان هدف عملیاتی مطرح است که برآورد حاصل, پایه و اساس توزیع متناسب جریان پیاده در بافت بوده و زمینه های تحقق تجدید حیات اقتصادی و اجتماعی و درنتیجه بازآفرینی بافت تاریخی به عنوان هدف غایی را موجب می گردد. این پژوهش, از نقطه نظر هدف, تحقیق کاربردی و از نقطه نظر روش, تحقیق همبستگی می باشد و شاخص های مورد پژوهش به عنوان متغیرهای مستقل, بر اساس بررسی مبانی و پیشینه تحقیق, حاصل شده است. بخشی از بافت تاریخی-فرهنگی شهر تهران به عنوان نمونه موردی جهت انجام فرآیند پیشنهادی در این پژوهش, انتخاب شده که علاوه بر ارزیابی نقشه های محدوده, با توزیع پرسش نامه, داده های اولیه جهت مدل سازی فراهم گردیده است و درنهایت, از رگرسیون گام به گام جهت تبیین روابط مابین متغیرهای وابسته و مستقل و برآورد تقاضای جریان پیاده به تفکیک اهداف مختلف سفر پیاده استفاده شده است. نتایج حاصل از رگرسیون, از نقظه نظر معناداری کل فرآیند حاکم بر رگرسیون و معناداری هر یک از متغیرهای مستقل, مورد آزمون قرار گرفته و در نهایت, روابط پیشنهادی جهت برآورد تقاضای جریان پیاده, ارائه شده است. مبتنی بر روابط کمی حاصل از رگرسیون و بر اساس پیشنهادات طرح تفصیلی مصوب محدوده, مشخص گردیده است که پیشنهادات طرح تفصیلی در راستای توزیع متناسب جریان پیاده, کارامد نخواهد بود و درنتیجه بازبینی های اساسی در پیشنهادات طرح تفصیلی به عنوان طرح فرادست, جهت تجدید حیات اقتصادی و اجتماعی و درنتیجه تحقق اهداف بازآفرینی بافت مورد مطالعه, لازم است. بنابراین فرآیند پیشنهادی می تواند در راستای اثرسنجی و غنای طرح های بازآفرینی بافت های تاریخی بسیار موثر و کارامد باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID