video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

917

دانلود:

221

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر تنش های خشکی و شوری بر تولید هورمون IAA در باکتری های جداسازی شده از خاک های شور و شور-سدیمی

صفحات

 صفحه شروع 186 | صفحه پایان 198

چکیده

 این تحقیق به منظور ارزیابی توانایی تولید هورمون Indole acetic acid (IAA) به وسیله باکتری های جداسازی شده از خاک های متاثر از خشکی و شوری اجرا شد. به همین منظور ضمن جداسازی 400 باکتری از خاک های با درجات مختلف قابلیت هدایت الکتریکی و نسبت سدیم تبادلی, تغییرات تولید IAA, اثر مقادیر مختلف تریپتوفان و تنش های خشکی و شوری بر تولید این هورمون تحت بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر تنش های خشکی و شوری بر تغییرات تولید IAA از نظر آماری معنی دار بود. گونه باکتری Arthrobacter siccitolerans (جداسازی شده از خاک های شور-سدیمی), مولد هورمون IAA است و مقایسه میانگین داده ها نشان داد که این باکتری در وضعیت تنش خشکی به میزان 84.3 درصد نسبت به جدایه RS11, هورمون بیشتری تولید کرد. در حالی که جدایه RS11 در شرایط بدون تنش خشکی در مرحله اول غربالگری, بیشترین مقدار IAA (10.41 mg.ml-1) را نسبت به سایر باکتری ها تولید کرد. همچنین A.siccitolerans تا قابلیت الکتریکی برابر با 40 دسی زیمنس بر متر و پتانسیل اسمزی 25- بار همچنان به تولید IAA ادامه داد. مقدار تولید هورمون IAA به ازای مصرف هر واحد تریپتوفان, در این باکتری برابر با 0.1 و در باکتری های دیگر, کمتر از 0.1 بود. با توجه به آزمون های انجام شده, برتری نسبی باکتری یاد شده محرز شد و برای انجام آزمون های مزرعه ای در تنش های موجود در خاک های متاثر از خشکی, شوری و شور- سدیمی پیشنهاد شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  سلیمانی، رضا، توفیقی، حسن، و علیخانی، حسینعلی. (1394). اثر تنش های خشکی و شوری بر تولید هورمون IAA در باکتری های جداسازی شده از خاک های شور و شور-سدیمی. یافته های نوین در علوم زیستی (نشریه علوم)، 2(3)، 186-198. SID. https://sid.ir/paper/250598/fa

  Vancouver: کپی

  سلیمانی رضا، توفیقی حسن، علیخانی حسینعلی. اثر تنش های خشکی و شوری بر تولید هورمون IAA در باکتری های جداسازی شده از خاک های شور و شور-سدیمی. یافته های نوین در علوم زیستی (نشریه علوم)[Internet]. 1394؛2(3):186-198. Available from: https://sid.ir/paper/250598/fa

  IEEE: کپی

  رضا سلیمانی، حسن توفیقی، و حسینعلی علیخانی، “اثر تنش های خشکی و شوری بر تولید هورمون IAA در باکتری های جداسازی شده از خاک های شور و شور-سدیمی،” یافته های نوین در علوم زیستی (نشریه علوم)، vol. 2، no. 3، pp. 186–198، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/250598/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی