video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,051

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تهیه چک لیست سنجش مهارتهای اجتماعی قابل انتقال از دبیران به دانش آموزان دوره دبیرستان

صفحات

 صفحه شروع 175 | صفحه پایان 206

کلیدواژه

چک لیست (سیاهه)Q4

چکیده

 داشتن مهارتهای اجتماعی از ضرورتهای اساسی زندگی امروز است. این ضرورت بویژه برای سنین نوجوانی وجوانی که افراد را در رویارویی با موقعیت های متعدد قرار می دهد, بیشترملموس می باشد. دراین رابطه, نقش مدرسه و معلمان از اهمیت بسزایی برخوردار است. بر این اساس, با توجه به اهمیت یادگیری مهارتهای اجتماعی در سالهای حساس رشد, لازم است ارزیابی اولیه ای مبنی بر میزان یاددهی این مهارتها از سوی دبیران صورت گیرد. با توجه به این ضرورت و نبود ابزار مناسب, هدف این پژوهش تهیه ابزار برای سنجش مهارتهای اجتماعی است. برای تحقق این هدف, از میان روشهای مختلف ارزیابی مهارتهای اجتماعی, تهیه چک لیست انتخاب شد. بنابراین با مطالعه گسترده, تقریبا همه حوزه های مربوط شناسایی شد و 369 مورد از مهارتهای اجتماعی در 9 حیطه و 38 زیر مجموعه (خرده مقیاس) جمع آوری, طبقه بندی و دسته بندی گردید. روایی صوری و محتوایی این چک لیست با نظر استادان مجرب دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان تعیین گردید. برای تعیین پایایی, از پایایی بین مشاهده گران استفاده شد. این ابزار می تواند برای استفاده مشاوران و انجام پژوهشهایی با موضوع مشابه مورد استفاده قرار گیرد. پیشنهاد می شود از این چک لیست, پرسشنامه خود سنجی مشتمل بر چند مقیاس و خرده مقیاس برای ارزیابی مهارتهای اجتماعی دانش آموزان تهیه گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  فتحی، فاطمه، فاتحی زاده، مریم السادات، و نصراصفهانی، احمدرضا. (1384). تهیه چک لیست سنجش مهارتهای اجتماعی قابل انتقال از دبیران به دانش آموزان دوره دبیرستان. مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان، 19(2 (ویژه نامه علوم اجتماعی))، 175-206. SID. https://sid.ir/paper/24929/fa

  Vancouver: کپی

  فتحی فاطمه، فاتحی زاده مریم السادات، نصراصفهانی احمدرضا. تهیه چک لیست سنجش مهارتهای اجتماعی قابل انتقال از دبیران به دانش آموزان دوره دبیرستان. مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان[Internet]. 1384؛19(2 (ویژه نامه علوم اجتماعی)):175-206. Available from: https://sid.ir/paper/24929/fa

  IEEE: کپی

  فاطمه فتحی، مریم السادات فاتحی زاده، و احمدرضا نصراصفهانی، “تهیه چک لیست سنجش مهارتهای اجتماعی قابل انتقال از دبیران به دانش آموزان دوره دبیرستان،” مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان، vol. 19، no. 2 (ویژه نامه علوم اجتماعی)، pp. 175–206، 1384، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/24929/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )