مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مدیریت آفات کشاورزی
سال:1393 | دوره:1 | شماره:1
صفحه شروع:10 | صفحه پایان:22

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

316

دانلود:

99

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پارامترهای جدول زندگی (Hypoaspis aculeifer (Acari: Laelapidae در تغذیه از (Rhizoglyphus echinopus (Acari: Acaridae

صفحات

 صفحه شروع 10 | صفحه پایان 22

چکیده

 کنه Hypoaspis aculeifer Raumilben گونه ای پلی فاژ می باشد که در کنترل حشرات, کنه ها, نماتدها و قارچ ها در اکوسیستم خاک نقش مهمی دارد و به عنوان یک عامل کنترل بیولوژیک در شرایط گلخانه و مزرعه استفاده می شود. فعالیت H. aculeifer تابع دمای محیط است, به همین لحاظ در تحقیق حاضر اثر درجه حرارت ثابت روی دموگرافی این کنه در تغذیه از کنه Rhizoglyphus echinopus Fumouze and Robin مورد مطالعه قرار گرفت. این مطالعه در 8 دمای ثابت (16, 17.5, 20, 22.5, 25, 27.5, 30 و 32.5 درجه سلسیوس) و رطوبت نسبی 60±5 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی انجام شد. نرخ خالص تولید مثل (R0) کنه شکارگر در دماهای 16, 20, 22.5, 27.5 و 30 درجه سلسیوس به ترتیب 0.91, 14.67, 21.87, 24.87 و 32.38 ماده / ماده / نسل بود. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) با افزایش دما افزایش یافت و از -0.002 در 16oC به 0.252 در 30oC رسید. نرخ متناهی افزایش جمعیت (l) در کمترین مقدار برابر با 0.997 بر روز در دمای 16 درجه سلسیوس و در بیشترین مقدار 1.286 بر روز در دمای 30 درجه سلسیوس بود. آستانه دمایی پایین کنه H. aculeifer با استفاده از مدل خطی ایکموتو و تاکای برای مراحل رشدی قبل از بلوغ و ثابت دمایی برای ماده, به ترتیب 10.8 درجه سلسیوس و 169.3 روز - درجه و برای نر 11.2 درجه سلسیوس و ثابت دمای 163.9 روز - درجه تعیین شد. دماهای بهینه, آستانه پایین و آستانه بالای نمو با مدل های برگزیده غیرخطی (آنالیتیس 1 / اللهیاری, آنالیتیس-2, آنالیتیس-1, آنالیتیس-3) برآورد شدند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.