video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,015

دانلود:

243

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی و بررسی تنوع ماکروبنتوزهای رودخانه کرج

صفحات

 صفحه شروع 442 | صفحه پایان 453

چکیده

 رودخانه کرج بعنوان یکی از مهمترین منابع تامین آب استان تهران, از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مطالعه حاضر مشتمل بر شناسایی و پراکندگی ماکروبنتوزها در رودخانه کرج می باشد, که از مهر سال 1393 شروع و در تیر سال 1394 پایان یافت. در این منطقه, در مجموع پنج ایستگاه مطالعاتی بر اساس شرایط تاثیرگذاری محیطی انتخاب و فون ماکروبنتوزهای آن با تواتر فصلی توسط کوادرات با ابعاد 50´50 سانتی متر و با 5 تکرار در هر ایستگاه نمونه برداری شد. نمونه ها توسط فرمالین 4% تثبیت و در آزمایشگاه جداسازی, شناسایی و شمارش گردیدند. در بررسی های انجام شده, 23 جنس از 21 خانواده و 5 رده ماکروبنتوز شناسایی گردیدند. نتایج نشان می دهد که, ایستگاه 4 در فصل زمستان با 1067 عدد در مترمربع بیشترین فراوانی و ایستگاه 5 در فصل بهار با 254 عدد در مترمربع کمترین فراوانی را دارا بودند. در میان ماکروبنتوزهای شناسایی شده, رده Insecta با %88.8 فراوانی بیشترین تعداد و رده Malacostraca با %0.1 از کمترین فراوانی برخوردار بودند. جنس Simulium با فراوانی 879 عدد در مترمربع بیشترین تعداد و جنس های Asellus و Atherix با فراوانی 1عدد در مترمربع کمترین تعداد را داشتند. در طی این مطالعه میانگین شاخص تنوع گونه ای شانون وینر 1.73, غالبیت گونه ای سیمپسون 0.74 و غنای گونه ای مارگالف 3.31 محاسبه شد. بر اساس شاخص زیستی هیلسنهوف (HFBI), وضعیت کیفی آب رودخانه کرج در ایستگاه های 2 و 3 عالی, ایستگاه های 1 و 4 خیلی خوب و ایستگاه 5 خوب ارزیابی شد. بطور کلی با توجه به نتایج بدست آمده, مشخص گردید که حشرات آبزی, جمعیت غالب جانداران کفزی رودخانه کرج را تشکیل می دهند. در فصل زمستان رده های: Insecta Turbellaria, Gastropoda, Malacostraca و Clitellata از بیشترین تراکم و تنوع نسبت به سایر فصول برخوردار بودند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  شکری پور، زهرا، و اشجع اردلان، آریا. (1395). شناسایی و بررسی تنوع ماکروبنتوزهای رودخانه کرج. پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران)، 29(4)، 442-453. SID. https://sid.ir/paper/248762/fa

  Vancouver: کپی

  شکری پور زهرا، اشجع اردلان آریا. شناسایی و بررسی تنوع ماکروبنتوزهای رودخانه کرج. پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران)[Internet]. 1395؛29(4):442-453. Available from: https://sid.ir/paper/248762/fa

  IEEE: کپی

  زهرا شکری پور، و آریا اشجع اردلان، “شناسایی و بررسی تنوع ماکروبنتوزهای رودخانه کرج،” پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران)، vol. 29، no. 4، pp. 442–453، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/248762/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی