مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

113

دانلود:

72

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر زمان مهاجرت تولیدمثلی روی برخی خصوصیات زیست شناختی تخمک و تخم ماهی سفید Rtilus frisii kutum kamenskii 1901

صفحات

 صفحه شروع 80 | صفحه پایان 88

چکیده

 این تحقیق به منظور تعیین برخی از خصوصیات زیست شناختی تخمک (قطر, سطح, حجم و نسبت سطح به حجم) و تخم (قطر, سطح, حجم, نسبت سطح به حجم, فضای زرده و نسبت فضای زرده به دور زرده) و مطالعه اثر زمان مهاجرت تولیدمثلی بر این فاکتورها در 90 عدد از جمعیت مولدین ماهی سفید ماده  Rtilus frisii kutumدر سه تیمار زمانی ابتدا, وسط و انتهای زمان مهاجرت در رودخانه تجن شهرستان ساری صورت پذیرفت. قطر تخمک و نسبت سطح به حجم آن به ترتیب دارای دامنه ای برابر 1.92-2.25 میلیمتر و  2.66-3.07 mm-1و در تخم های بارور شده (هیدراته شده) 2.41-2.87 میلیمتر و 2.16-2.48 mm-1 بود که به لحاظ آماری تفاوت معنی داری (p<0.05) بین قطر تخمک و تخم و نسبت سطح به حجم آنها در دوره های اول و دوم مهاجرت مولدین وجود داشت. همچنین حداکثر و حداقل قطر تخمک و تخم به ترتیب در دوره اول و سوم و حداکثر و حداقل نسبت سطح به حجم به ترتیب در دوره سوم و اول مشاهده شد که از نظر آماری اختلاف معنی داری (p<0.05) داشتند. نسبت فضای زرده به دور زرده تخم در مولدین ماهی سفید 0.79±0.13 بود و نشان می دهد که تقریبا نیمی از فضای تخم در ماهی سفید را فضای زرده به خود اختصاص می دهد که می تواند دلیل تخم ریزی ماهی سفید در آبهای با درجه حرارت میانه (15-20 درجه سانتی گراد) باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.