video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

417

دانلود:

211

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر خواص ضدباکتریایی نانوذره اکسید روی بر بارباکتریایی کل و بار باکتریایی گرم منفی در محیط های آکواریوم آب شیرین دارای ماهی قرمز (Carassius auratus Linnaeus, 1758)

صفحات

 صفحه شروع 228 | صفحه پایان 241

چکیده

 در سال های اخیر استفاده از ترکیبات کنترل کننده جمعیت باکتری ها در آب محیط پرورش ماهیان بسیار موردتوجه قرار گرفته است, در این راستا انتخاب ماده ضدعفونی کننده با خاصیت ضد باکتریایی مناسب از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در این مطالعه نانوذره اکسید روی به روش سل-ژل سنتز شده و پس از تعیین حداقل غلظت باکتری کشی (MBC ) نانوذره اکسید روی به روش استانداردرقت های سریالی ماکرودایلوشن, جمعیت باکتریایی محیط آکواریوم در دو مرحله شامل آکواریوم های دارای ماهی قرمز و آکواریوم های فاقد ماهی مورد ارزیابی قرار گرفت. در مرحله اول غلظت های 0, 2 و 4 برابر MBC و در مرحله دوم غلظت های 0, 2, 4 و 8 برابر MBC در زمان های مورد نظر به آب آکواریوم ها افزوده و روند ضد باکتریایی نانوذره اکسید روی مورد بررسی قرار گرفت. MBC نانوذره اکسید روی برای جمعیت باکتریایی محیط آکواریوم 35/0 میکروگرم بر میلی لیتر اندازه گیری شد. بر اساس فعالیت ضد باکتریایی نانوذره اکسید روی مشاهده شده, بار باکتریایی کل آب آکواریوم در محیط دارای ماهی قرمز با افزایش غلظت نانوذرات و افزایش زمان تماس کاهش یافت. بیشترین روند کاهش بار باکتریایی کل در مواجهه با نانوذره اکسید روی در غلظت 4 برابرMBC مشاهده شد, همچنین روند کاهش بار باکتریایی گرم منفی محیط آکواریوم در هر دو غلظت 2 و 4 برابرMBC تقریبا به یک میزان مشاهده شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  فرامرزپور، سمیرا، حسینی، سیده صدیقه، سوداگر، محمد، و مازندرانی، محمد. (1397). تاثیر خواص ضدباکتریایی نانوذره اکسید روی بر بارباکتریایی کل و بار باکتریایی گرم منفی در محیط های آکواریوم آب شیرین دارای ماهی قرمز (Carassius auratus Linnaeus, 1758). پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران)، 31(2 )، 228-241. SID. https://sid.ir/paper/248654/fa

  Vancouver: کپی

  فرامرزپور سمیرا، حسینی سیده صدیقه، سوداگر محمد، مازندرانی محمد. تاثیر خواص ضدباکتریایی نانوذره اکسید روی بر بارباکتریایی کل و بار باکتریایی گرم منفی در محیط های آکواریوم آب شیرین دارای ماهی قرمز (Carassius auratus Linnaeus, 1758). پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران)[Internet]. 1397؛31(2 ):228-241. Available from: https://sid.ir/paper/248654/fa

  IEEE: کپی

  سمیرا فرامرزپور، سیده صدیقه حسینی، محمد سوداگر، و محمد مازندرانی، “تاثیر خواص ضدباکتریایی نانوذره اکسید روی بر بارباکتریایی کل و بار باکتریایی گرم منفی در محیط های آکواریوم آب شیرین دارای ماهی قرمز (Carassius auratus Linnaeus, 1758)،” پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران)، vol. 31، no. 2 ، pp. 228–241، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/248654/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی