مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

233

دانلود:

92

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر عصاره برگی آلوئه ورا بر رشد، تولید آفلاتوکسین B1 و الگوی پروتئینهای خارج سلولی آسپرژیلوس فلاووس در شرایط آزمایشگاهی

صفحات

 صفحه شروع 35 | صفحه پایان 44

چکیده

 آسپرژیلوس فلاووس از جمله قارچهایی است که آلودگی وسیعی بر روی مواد غذایی ایجاد می کند. در این مطالعه, فعالیت ضد قارچی عصاره های مختلف گیاه آلوئه ورا بر رشد و میزان آفلاتوکسین تولیدی آسپرژیلوس فلاووس و همچنین تاثیر این عصاره ها بر الگوی پروتئینهای خارج سلولی این قارچ مورد بررسی قرار گرفت. حلال مختلف استن, اتانول, آب, متانول, کلروفرم و اتیل اتر برای استخراج عصاره از برگهای گیاه آلوئه ورا استفاده گردید. فعالیت ضد قارچی عصاره ها به روش Agar Plate Diffusion Plate انجام گرفت. هر کدام از عصاره ها در غلظتهای 0, 2, 20, 200 و 2000 میکرو لیتر بر 20 میلی لیتر محیط کشت, آزمایش شدند. بعد از بررسی, از عصاره استنی آلوئه ورا, به منظور ارزیابی و تاثیر عصاره بر میزان تولید آفلاتوکسین B1 و الگوی پروتئینهای خارج سلولی تولیدی توسط قارچ آسپرژیلوس فلاووس به ترتیب HPLC و SDS-PAGE انجام گرفت. بیشترین فعالیت ضد قارچی در عصاره استن در غلظت 2000 میکرو لیتر, دیده شد. با توجه به نتایج HPLC میزان مهار تولید آفلاتوکسین در غلظت 2000 میکرو لیتر, 40.94 درصد و در غلظت 2 میکرو لیتر, 18.14 درصد گزارش شد. نتایج SDS-PAGE نشان داد که با کاهش رشد قارچی, میزان تولید پروتئینها نیز کاهش یافته است. از این مطالعه می توان نتیجه گرفت که, عصاره استنی آلوئه ورا می تواند به عنوان عامل ضد قارچی موثر تری بر مهار رشد آسپرژیلوس فلاووس نسبت به حلالهای دیگر باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.