مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

292

دانلود:

141

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جداسازی، شناسایی و ارزیابی تولید سیدروفور در باکتریهای سودوموناس و تاثیر آن بر رشد ذرت در محیط آبکشت

صفحات

 صفحه شروع 75 | صفحه پایان 87

چکیده

 باکتریهای سودوموناس از مهم ترین باکتریهای ریزوسفری افزایش دهنده رشد گیاه (PGPR) می باشند. در این تحقیق 38 جدایه سودوموناس از ریزوسفر خاک اطراف محیط رشد ریشه ذرت در مناطق مختلف استان خراسان رضوی جداسازی شدند. ابتدا تمامی جدایه ها با آزمونهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شناسایی شدند. همه جدایه ها مشابه باکتریهای سودوموناس فلورسنت و سودوموناس آریژینوزا بودند. برای ارزیابی توان تولید سیدروفور جدایه ها از محیط جامد CAS- آگار استفاده شد. نتایج نشان داد که متوسط نسبت قطر هاله به قطر کلنی از 0.7175 تا 4 پس از 4 روز نگهداری در دمای 27 درجه سانتی گراد متغیر بود. ارزیابی کمی سیدروفور نیز به روش اسپکتروفتومتری انجام شد. نتایج نشان داد که مقدار کمی سیدروفور از 0.96 تا 132.5 میکرومولار متغیر بود. همچنین تاثیر کمپلکس های آهن - سیدروفور بر رشد ذرت در محیط آبکشت در شرایط گلخانه ای مطالعه شد. نتایج نشان داد که تاثیر کاربرد کمپلکس های آهن- سیدورفور, میزان کلروفیل, وزن خشک اندام هوایی, وزن خشک ریشه گیاه ذرت و غلظت آهن در اندام هوایی گیاه را به طور معنی داری افزایش دادند. تاثیر کلات سیدروفور - آهن به دست آمده از سودوموناس فلورسنت بر جذب آهن در گیاه ذرت مشابه کمپلکس آهن با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (Fe-EDTA) بود. تاثیر کلات سیدروفور - آهن استخراج شده از جدایه P16 بر جذب آهن به طور معنی داری در مقایسه با تیمار شاهد نیز بیشتر بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی