مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های سلولی و مولکولی (زیست شناسی ایران) | سال:1393 | دوره:27 | شماره:1 | صفحه شروع:99 | صفحه پایان:110

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

379

دانلود:

196

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جداسازی و شناسایی باکتریهای بومی تجزیه کننده سلولز از خاک

صفحات

 صفحه شروع 99 | صفحه پایان 110

چکیده

 مطالعه حاضر جداسازی و شناسایی باکتریهای ترموفیلیک (60 درجه سانتی گراد) و مزوفیلیک (37 درجه سانتی گراد) تجزیه کننده سلولز را از خاک نشان می دهد. باکتریهای ترموفیل و مزوفیل با استفاده از روش رقت سازی متوالی پس از غنی سازی محیطهای رشد در حضور میکروکریستالین سلولز به عنوان تنها منبع کربن, جداسازی و خالص سازی شدند. غربالگری باکتریهای خالص سازی شده برای شناسایی باکتریهای تولید کننده آنزیم سلولاز با استفاده از تکنیک زایموگرام در پلیت انجام شد. از میان سویه های سلولیتیک, 12 سویه ترموفیل و 12 سویه مزوفیل بر اساس میزان فعالیت آنزیم, درصد رشد و میزان پروتئین خارج سلولی با یکدیگر مقایسه و سویه های دارای بیشترین فعالیت آنزیم سلولاز از طریق توالی یابی ژن 16S rRNA شناسایی شدند. نتایج نشان داد این سویه ها به جنسهای Bacillus, Geobacillus و Chryseobacterium تعلق دارند. سویه برتر ترموفیل و مزوفیل جهت شناسایی دما و pH بهینه مورد بررسی قرار گرفتند که سویه ترموفیل در دمای 50 درجه سانتی گراد و pH 6.5 و سویه مزوفیل در دمای 37 درجه سانتی گراد و 8.5 pH بهترین عملکرد را نشان دادند. بر اساس نتایج به دست آمده, این باکتریها از پتانسیل لازم جهت تبدیل ضایعات سلولیتیک شهری و کشاورزی به مواد دارای ارزش افزوده برخوردار می باشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID