مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

230

دانلود:

92

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تنوع زیستی باکتریهای نمک دوست نسبی و تحمل کننده نمک قابل کشت در تالاب پرشور اینچه برون

صفحات

 صفحه شروع 44 | صفحه پایان 56

چکیده

 تالاب اینچه برون در شمال ایران در نزدیکی مرز ترکمنستان واقع شده و شوری و تغییرات pH آن قابل توجه است. در شهریور 1389 از آب, خاک و نمک 4 منطقه تالاب نمونه برداری شد. 400 جدایه خالص سازی و 55 سویه PCR گردید. جنسهای Bacillus (18 درصد), Marinobacte (16 درصد),  Halomonas(16 درصد),Kocuria  (9 درصد), Oceanobacillus (7 درصد), Dietzia (7 درصد),  6) Virgibacillusدرصد), 5) Chromohalobacter درصد),  2) Rhodococcusدرصد), Micrococcus (3 درصد), Paenibacillus (2 درصد), Halobacillus (3 درصد), Thalassobacillus (2 درصد),  2) Arthrobacterدرصد) وDesmospora   2)درصد) جدا شدند. در 13 سویه میزان شباهت در ترادف ژن 16SrRNA بین 98.4-97 درصد و در 7 سویه کمتر از 97 درصد بود که بیانگر تفاوت قابل ملاحظه ای در سطح گونه و یا در برخی حتی جنس است. با بررسی بهینه رشد نمکی 22 سویه نمک دوست نسبی و  33سویه تحمل کننده نمک بودند. تولید 4 آنزیم هیدرولیتیک بررسی گردید که عمده ترین تولید کنندگان آن باسیلهای گرم مثبت و بیشترین فراوانی متعلق به آنزیمهای ژلاتیناز و پروتئاز بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی