Start: 2/6/2023 5:00:58 PMEnd: 2/6/2023 5:00:59 PM >> 679

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

189

دانلود:

36

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

گوگردزدایی از تیوفن توسط باکتری Pseudomonas stutzeri SEE-1

صفحات

 صفحه شروع 57 | صفحه پایان 65

چکیده

 حذف گوگرد از ترکیبات تیوفنی یکی از مسائل مهم در پالایشگاه ها و کنترل آلودگیهای زیست محیطی محسوب می شود. یک سویه باکتریایی غنی شده در خاک حاوی MTBE قادر به گوگردزدایی از ترکیب تیوفن می باشد که با آنالیز فیلوژنتیکی انجام شده بر اساس توالی ژن 16S rRNA, این سویه به عنوان Pseudomonas stutzeri شناسایی شد. آزمایشهای گوگردزدایی با سلولهای فعال بدون رشد این باکتری در حضور ترکیب گوگرددار مدل تیوفن و در فاز آبی انجام شد که نتایج به دست آمده با روش اسپکتروفتومتری UV در طول موج 230 نانومتر نشان داد که بیش از 95 درصد از تیوفن با غلظت اولیه 12.4 میلی مولار پس از 15 ساعت حذف شده است. آنالیز انجام شده با روش کروماتوگرافی گازی (GC) نیز همین میزان کاهش تیوفن را نشان داد. همچنین به منظور بررسی فعالیت گوگردزدایی سلولهای فعال بدون رشد این باکتری در محیط دوفازی حاوی نفت خام, میزان کاهش گوگرد از طریق اندازه گیری میزان سولفات آزاد شده با روش کدورت سنجی مورد بررسی قرار گرفت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی