video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

170

دانلود:

65

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ریزازدیادی درون شیشه ای گیاه دارویی پروانش (Catharanthus roseus (Linn.) G. Don) از طریق اندام زایی ساقه

صفحات

 صفحه شروع 14 | صفحه پایان 25

چکیده

پروانش یا پیچ تلگرافی (Catharanthus roseus (Linn.) G. Don) به علت وجود آلکالوئیدهای ارزشمند وین بلاستین و وین کریستین به عنوان یک گیاه دارویی بسیار مهم معرفی شده است. لذا توسعه ریزازدیادی پروانش در محیط درون شیشه اهمیت فراوانی دارد. در این تحقیق از دو آزمایش جداگانه برای بهینه سازی ساقه زایی مستقیم و یک آزمایش ریشه زایی استفاده شد. طرح آماری مورد استفاده در آزمایشهای ساقه زایی مستقیم, فاکتوریل 5×3 (NAA´BAP و NAA´KN) در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با چهار تکرار بود. آزمایش ریشه زایی به صورت فاکتوریل 5×3 (NAA ´IBA) در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش غلظت هورمون KN درصد اندام زایی و با افزایش غلظت هورمون NAA تعداد ساقه به ازا هر ریزنمونه افزایش یافت. ترکیب هورمونی یک میلی گرم در لیتر NAA به همراه 0.1 میلی گرم در لیتر KN با میانگین 13 گیاهچه بالاترین تعداد تولید گیاهچه را دارا بودند. مقایسه میانگینها نشان داد که بهترین مقدار BAP با 87 درصد اندام زایی غلظت 0.1 میلی گرم در لیتر و بهترین ترکیب هورمونی 0.1 میلی گرم در لیتر BAP به همراه 2 میلی گرم در لیتر NAA با 100 درصد اندام زایی بود. در آزمایش ریشه زایی ترکیب 0.4 میلی گرم در لیتر IBA به همراه 4 میلی گرم در لیتر NAA بیشترین تعداد ریشه و طول ریشه را تولید کردند و در مجموع افزایش غلظت هورمون NAA باعث افزایش طول ریشه ها گردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی