مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: هنرسو
سال:1390 | دوره:1 | شماره:1
صفحه شروع:49 | صفحه پایان:55

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

100

دانلود:

69

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شهرها هوشمندند

نویسنده

کی نوش شاهین

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 55

چکیده

شهرها به لحاظ ذات پیچیده محیط, اعم از مصنوع و زنده از نظر ماهیتی رفتارهای هوشمندانه از خود بروز می دهند. تا زمانی که شهر به عنوان یک سیستم زیستی از دیدگاه سیستم تئوری وارد مود آشوبناک نشده است روش های کلاسیک و مبتنی بر سیستم های تعریف شده برای برنامه ریزی و کنترل رفتار آنها جوابگو است. اما در زمانی که وارد مود آشوب می شود اگر چه که در بازه هائی از زمان رفتارهای تعریف شده و قابل پیش بینی از خود نشان می دهد اما به لحاظ حساسیت به شرایط اولیه بسیار هوشمندانه و خلاق به ناگاه رفتارهای غیر قابل پیش بینی و خارج از برنامه را بروز می دهند که به طور اساسی غیر قابل کنترل می نماید لذا در این یاد دداشت حداقل راهکارهای پیشنهادی برای محتمل شمردن سناریوی آشوبناک آن ارائه شده است. با عنایت به این امر که پرشماری به صورت پیچیدگی سیستم برابر نیست.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.