مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: هنرسو
سال:1390 | دوره:1 | شماره:1
صفحه شروع:11 | صفحه پایان:20

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

168

دانلود:

114

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیشینه ها و روزهای مدرنیته

صفحات

 صفحه شروع 11 | صفحه پایان 20

چکیده

 کاوش برای شناخت روابط اجتماعی و مدنی ای که در دوره های تاریخی گذشته ایران برقرار بوده اند نکته هایی را به میان می آورد که راه سنجش با آنچه در سرزمین های اروپای مرکزی روی کرده است و به قید تداوم و مشروط بر اسناد, امروز زیر عنوان های مدرن و مدرنیته می آیند را باز کند.از دیدگاه ما, ژرف نگری انسان ها - چه در مشرق زمین تلاش کنند و چه در غرب - روی به آینده دارد؛ مگر آن جا که گزارش ها دگراند و محدود. مدرنیته, به مثابه مقوله ای که می تواند نمایانگر یگانگی آرمان ها و گونه گونی نگرش و تدبیر در باب رویدادهای محلی باشد, موضوعی است که مورد بحث قرار گرفته و برخی از ویژگی های لغوی و معنایی اش - که بیش تر جلب توجه می کنند - به میان آورده شده اند. در گزارش تلاش شده تا چارچوب روزمرگی های تحرک فکری و اجتماعی مورد سنجش قرار گیرند تا مگر بتوانیم, پایه ها و اساس مقوله مدرنیته به عنوان ابزارهایی شناخته بنگریم.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی