مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

116

دانلود:

142

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیلی بر «درآمد» پدیدار شناسی روح

نویسنده

مرادخانی علی

صفحات

 صفحه شروع 111 | صفحه پایان 125

چکیده

 مقاله حاضر قصد دارد با تحلیل نخستین بند از «درآمد» کتاب «پدیدار شناسی روح» از منظر شناخت شناسی, معضل فلسفه جدید را در حوزه شناخت, که همانا شکاکیت و گسست بین امر مطلق از یک سو و حوزه شناخت از دیگر سو است, حل و فصل کند. تبیین مساله استوار بر دو استعاره و تلقی از شناخت است, شناخت در مقام ابزار و شناخت در مقام واسطه/ رسانه, که اصالت روش را در پی داشته است. «درآمد» پدیدارشناسی با این تلقی از شناخت, از در مخالفت در آمده و حسب منطق درونی پدیدارشناسی روح, به جمع بین امر مطلق و حوزه شناخت یا ساحت پدیداری و ناپدیداری واقعیت می پردازد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.