Start: 2/8/2023 8:36:16 AMEnd: 2/8/2023 8:36:18 AM >> 262

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

264

دانلود:

82

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل مکانی مار گزیدگی در استان اردبیل با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در سال های 94-1390

صفحات

 صفحه شروع 81 | صفحه پایان 86

کلیدواژه

GISQ1

چکیده

 سابقه و هدف: سالانه در حدود 5-4 میلیون مورد مارگزیدگی در جهان اتفاق می افتد که از بین آن ها 125000-20000 مورد منجر به مرگ می شود. در استان اردبیل میزان بروز مارگزیدگی 5-3 در صد هزار نفر هست این مطالعه جهت تعیین وضعیت مارگزیدگی در سطح استان و تعیین نقاط پرخطر و کم خطر جهت آموزش, مدیریت, پیشگیری و کنترل تدوین گردید. روش بررسی: این مطالعه به صورت تحلیلی توصیفی موردبررسی قرار گرفت و کلیه موارد مارگزیدگی که از سال 1390 تا 1394 اتفاق افتاده بود و به مراکز درمانی و بیمارستان ها مراجعه کرده بودند با حفظ ملاحظات اخلاقی موردمطالعه قرار گرفت. نقشه های پراکندگی با استفاده از نرم افزار ArcMap GIS version 10. 3 و درون یابی IDW تهیه گردید. یافته ها: جمعا 229 مورد مارگزیدگی در استان اتفاق افتاده بود که 74 درصد در مناطق روستایی و 26 درصد در مناطق شهری بود و بیشترین موارد در شهرستان های پارس آباد (7/29%) و کمترین مورد در کوثر و نمین (87/0%) ثبت شده بود. مارگزیدگی در 105 منطقه گزارش شده و نتیجه درون یابی نشان داد که 3 منطقه پرخطر در استان اردبیل وجود داشت. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که منطقه شمال (شهرستان پارس آباد) و جنوب (شهرستان خلخال) استان اردبیل ازنظر بروز مارگزیدگی جزو منطقه های ریسک بودند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی