مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

206

دانلود:

109

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ارتباط شاخص نمره استرین گرمایی با پارامترهای فیزیولوژیکی بدن کارگران در یک معدن روباز

صفحات

 صفحه شروع 213 | صفحه پایان 222

چکیده

 سابقه و هدف: افرادی که در معادن روباز مشغول به کار هستند, غالبا در فصول گرم سال در معرض استرس گرمایی شدید قرار دارند. هدف این مطالعه بررسی شاخص نمره استرین گرمایی و تعیین ارتباط آن با پارامترهای فیزیولوژیکی بدن کارگران یک معدن روباز بود.روش بررسی: این مطالعه توصیفی بر روی 120 مرد سالم سازش یافته شاغل در یک معدن روباز در تابستان 1393 در خراسان رضوی انجام گرفت. دمای تمپان و دمای پوست با استفاده از دستگاه ترمومتر دیجیتالی مدل FT70 ساخت شرکت بئورر کشور آلمان اندازه گیری شد. ضربان قلب و فشارخون با استفاده از دستگاه دیجیتال Emsig (مدل BO26) ساخت کشور تایوان اندازه گیری شد. کلیه متغیرهای محیطی به طور همزمان با پارامترهای فیزیولوژیکی اندازه گیری و ثبت شدند. پرسش نامه شاخص نمره استرین گرمایی نیز تکمیل گردید. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد.یافته ها: مطابق شاخص نمره استرین گرمایی, 6.7 درصد افراد فاقد استرین گرمایی, 50 درصد افراد احتمالا دارای استرین گرمایی و 43.3 درصد افراد دارای استرین گرمایی بودند. بین شاخص نمره استرین گرمایی با هرکدام از پارامترهای فیزیولوژیکی شامل: دمای تمپان, دمای پوست, ضربان قلب, فشار سیستولیک و دیاستولیک ارتباط معنی داری وجود داشت (p<0.01) ولی همبستگی بالایی نشان نداد که این مقدار برای ضربان قلب بیشترین بود (r=0.450).نتیجه گیری: درصد بالایی از کارگران در معرض خطر استرین گرمایی قرار داشتند و بیشترین نمره شاخص استرین گرمایی مربوط به واحد حفاری بود. به نظر می رسد بتوان از شاخص نمره استرین گرمایی در ارزیابی استرین گرمایی چنین محیط های کاری استفاده کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی