مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: زراعت و فناوری زعفران
سال:1395 | دوره:4 | شماره:2
صفحه شروع:133 | صفحه پایان:142

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

445

دانلود:

107

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثرات کشت زعفران در پایداری اقتصادی روستاهای دهستان در بقاضی شهرستان نیشابور

صفحات

 صفحه شروع 133 | صفحه پایان 142

چکیده

 پایداری کشاورزی امروزه بی شک یکی از مهم ترین بخش های توسعه پایدار است. اتکای اصلی درآمد ساکنین روستاهای استان خراسان رضوی به محصولات کشاورزی و باغی به ویژه زعفران می باشد. در این راستا گل های فیروزه فام این گیاه پهنه اراضی شهرستان نیشابور را نیز در برگرفته و در این شهرستان با استقبال زیاد کشاورزان مواجه شده است. در این مطالعه به بررسی کشت زعفران در ایجاد پایداری اقتصادی روستاهای دهستان دربقاضی در بخش مرکزی شهرستان نیشابور پرداخته شده است. روش انجام این پژوهش, مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای, اسنادی و میدانی و تحلیلی- توصیفی است. در همین چارچوب برای تعیین پایداری اقتصادی روستاها, از مدل موریس دیویس استفاده شده است. این مدل شامل سه ماتریس می باشد که برای شاخص های اقتصادی به طور جداگانه محاسبه و تحلیل می شود. جامعه آماری روستاهای بالای صد خانوار در دهستان دربقاضی می باشد, همچنین حجم نمونه مورد مطالعه بر اساس فرمول کوکران 308 خانوار است. نتایج حاصل از مدل موریس دیویس نشان داد, از بین ده روستای مورد مطالعه, روستاهای بحرودی, جیلو, خوجان و نوروزآباد از پایداری کم, روستای روح آباد, حقیه, شادمیانه, کاریزک و همچنین روستاهای باغ جعفرآباد و کاریز صباح از پایداری متوسطی برخوردار هستند. در راستای نتایج این پژوهش پیشنهادی مبتنی بر حفظ اشتغال در منطقه و حمایت از زعفرانکاران منطقه برای ترغیب کشت زعفران و پایداری روستاهای مورد مطالعه ذکر شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی