The process cannot access the file 'e:\log\f.14010707.log' because it is being used by another process.

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله علمی کشاورزی | سال:1386 | دوره:30 | شماره:4-الف | صفحه شروع:61 | صفحه پایان:76

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

844

دانلود:

151

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر ارتفاع آب مخزن و دبی خروجی از تخلیه کننده تحتانی در میزان تخلیه رسوبات در رسوبشویی تحت فشار

صفحات

 صفحه شروع 61 | صفحه پایان 76

چکیده

رسوبشویی تکنیکی است که از آن می توان به دو صورت آزاد و تحت فشار برای تخلیه رسوبات تجمع یافته در داخل مخزن استفاده نمود. در رسوبشویی تحت فشار زمانی که تخلیه کننده تحتانی به منظور رسوبشویی باز می گردد, در جلوی آن مخروط رسوبشویی تشکیل می گردد. ابعاد مخروط رسوبشویی متاثر از پارامترهای مختلفی است که برای مثال می توان به عمق آب داخل مخزن, دبی جریان خروجی از تخلیه کننده تحتانی, ابعاد تخلیه کننده تحتانی, ژئومتری مخزن, اندازه و نوع رسوبات تجمع یافته در داخل مخزن اشاره نمود. در این تحقیق تاثیر ارتفاع آب روی دریچه و دبی خروجی از تخلیه کننده تحتانی در میزان رسوبشویی مورد بررسی قرار گرفته است. جهت دست یابی به اهداف این پژوهش یک مدل فیزیکی در دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز ساخته شد و با انجام آزمایش های مختلف با استفاده از رسوبات غیر چسبنده ریزدانه با قطر متوسط 0.27 میلی متر به بررسی و مطالعه این امر پرداخته شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد زمانی که ارتفاع آب مخزن بطور متوسط 31.5 درصد کاهش می یابد, طول و حجم مخروط رسوبشویی به ترتیب 14.5 و 41.5 درصد افزایش می یابد. همچنین زمانی که دبی خروجی از تخلیه کننده تحتانی 76.6 درصد کاهش می یابد, طول و حجم مخروط رسوبشویی به ترتیب 20.3 و 49.9 درصد کاهش می یابد. علاوه بر آن بر اساس تجزیه و تحلیل آماری بر روی داده های آزمایشگاهی بدست آمده, روابط بدون بعد برای تخمین حجم و طول مخروط رسوبشویی ارایه شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID