مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,251

دانلود:

341

استناد:

6

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی الگوی زمانی و مکانی خشکسالی های هواشناسی در استان سیستان و بلوچستان

صفحات

 صفحه شروع 85 | صفحه پایان 99

چکیده

 خشکسالی از پدیده های خزنده محیطی است که خسارت های زیادی را بر منطقه تحت تاثیر تحمیل می کند. این پدیده به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشکی مانند استان سیستان و بلوچستان که از شکنندگی بیشتری برخوردارند, نمود بیشتری دارد. در این مقاله, دوره های خشک در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از شاخص (Standardized Precipitation Index) SPI در مقیاس زمانی سه و شش ماهه و بر مبنای دوره آماری 1965-2000 بررسی گردید. شدت و تداوم دوره های خشک برای هر دو مقیاس زمانی تعیین و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه این بررسی نشان داد که با افزایش تداوم از تعداد رخدادهای خشکسالی کاسته می شود و فراوان ترین وقایع خشکسالی در تداوم های یک تا سه ماهه روی می دهد. انجام تحلیل خوشه ای بر روی سری زمانی SPI سه و شش ماهه حاکی از امکان طبقه بندی استان به نواحی همگن شمالی و جنوبی است. نتیجه بررسی همچنین نشان می دهد که تغییرات زمانی سری های SPI در سطح استان از عرض جغرافیایی پیروی می نمایند و ایستگاه های شمالی و جنوبی استان دارای الگوهای متفاوتی می باشند. در ناحیه جنوبی تداوم خشکسالی ها کمتر از سایر نواحی استان بوده و دوره های خشک به سرعت با دوره های تر و نرمال جایگزین می شوند, در حالی که در ناحیه شمالی تداوم دوره های خشک بیشتر بوده که خود سبب می گردد که خشکسالی ها اثرات نامطلوب بیشتری در پی داشته باشند.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

رضییی، طیب، دانش کارآراسته، پیمان، و ثقفیان، بهرام. (1386). بررسی الگوی زمانی و مکانی خشکسالی های هواشناسی در استان سیستان و بلوچستان. مجله علمی کشاورزی، 30(1)، 85-99. SID. https://sid.ir/paper/24769/fa

Vancouver: کپی

رضییی طیب، دانش کارآراسته پیمان، ثقفیان بهرام. بررسی الگوی زمانی و مکانی خشکسالی های هواشناسی در استان سیستان و بلوچستان. مجله علمی کشاورزی[Internet]. 1386؛30(1):85-99. Available from: https://sid.ir/paper/24769/fa

IEEE: کپی

طیب رضییی، پیمان دانش کارآراسته، و بهرام ثقفیان، “بررسی الگوی زمانی و مکانی خشکسالی های هواشناسی در استان سیستان و بلوچستان،” مجله علمی کشاورزی، vol. 30، no. 1، pp. 85–99، 1386، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/24769/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی