مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

292

دانلود:

172

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی آزمایشگاهی تأثیر موانع متوالی بر روی سرعت پیشانی و بدنه جریان غلیظ رسوبی و نمکی

صفحات

 صفحه شروع 35 | صفحه پایان 51

چکیده

 یکی از مهمترین عوامل کاهش عمر مفید سدها, جریان غلیظ است که عامل اصلی حرکت رسوبات در مخازن سدها, می باشد. لذا شناخت دقیق این پدیده و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پارامترهای آن می تواند گامی مؤثر در جهت افزایش عمر مفید سدها باشد. در تحقیق حاضر به بررسی اثر ارتفاع و فاصله سه مانع متوالی در شیب ها و غلظت های مختلف و در دو نوع جریان رسوبی و نمکی بر سرعت های پیشانی و بدنه جریان غلیظ پرداخته شده است. در آزمایشهای از 4 نوع مدل ارتفاعی و نیز 3 نوع مدل فاصله ای برای موانع استفاده شد. همچنین آزمایشهای در 3 شیب و 2 غلظت و در دو نوع رسوبی و نمکی انجام شد. در مجموع 117 آزمایش انجام شد. نتایج نشان داد که استفاده از سه مانع متوالی در جریان غلیظ نمکی می تواند به طور میانگین سرعت پیشانی را 31 درصد و سرعت بدنه را 20 درصد کاهش دهد و در جریان رسوبی هم به طور میانگین 33 درصد سرعت پیشانی و 5/19 درصد سرعت بدنه را کاهش داد. همچنین ضریب کئولگان با در نظر گرفتن موانع, میانگین 48/0 برآورد شد که نسبت به حالت بدون مانع 27 درصد کاهش داشت. در انتها با استفاده از آنالیز ابعادی و نرم افزار spss روابطی جهت پیش بینی سرعت پیشانی و بدنه جریان غلیظ بر اساس ارتفاع هر سه مانع و فاصله آنها و نیز شیب و غلظت جریان ارائه شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  توزنده جانی، محمد، حقی آبی، امیرحمزه، کاشفی پور، سیدمحمود، و ترابی پوده، حسن. (1398). بررسی آزمایشگاهی تأثیر موانع متوالی بر روی سرعت پیشانی و بدنه جریان غلیظ رسوبی و نمکی. مهندسی آبیاری و آب ایران، 10(37 )، 35-51. SID. https://sid.ir/paper/247166/fa

  Vancouver: کپی

  توزنده جانی محمد، حقی آبی امیرحمزه، کاشفی پور سیدمحمود، ترابی پوده حسن. بررسی آزمایشگاهی تأثیر موانع متوالی بر روی سرعت پیشانی و بدنه جریان غلیظ رسوبی و نمکی. مهندسی آبیاری و آب ایران[Internet]. 1398؛10(37 ):35-51. Available from: https://sid.ir/paper/247166/fa

  IEEE: کپی

  محمد توزنده جانی، امیرحمزه حقی آبی، سیدمحمود کاشفی پور، و حسن ترابی پوده، “بررسی آزمایشگاهی تأثیر موانع متوالی بر روی سرعت پیشانی و بدنه جریان غلیظ رسوبی و نمکی،” مهندسی آبیاری و آب ایران، vol. 10، no. 37 ، pp. 35–51، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/247166/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی