مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله علمی کشاورزی | سال:1383 | دوره:27 | شماره:2 | صفحه شروع:127 | صفحه پایان:138

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,313

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پاثر هورمون اکسین بر ریشه زایی قلمه های بر گدار و بدون برگ گل کاغذی (Bougainvillea spectabilis) در تونل پلاستیکی

صفحات

 صفحه شروع 127 | صفحه پایان 138

چکیده

 تاثیر تنظیم کننده های رشد ایندول بوتیریک اسید (IBA) و نفتالین استیک اسید (NAA) و ترکیبی از آنها بر ریشه زایی قلمه های برگدار و بدون برگ گل کاغذی (Bougainvillea spectabilis)   در فصل بهار مورد مطالعه قرار گرفت. پس از گزینش گیاهان مادری, شاخساره هایی به قطر 0.8 تا 1.2 سانتی متر برای تهیه قلمه مورد استفاده قرار گرفت. در این بررسی از هورمون IBA و NAA با غلظت های 0, 1000 و 2000 و ترکیبی از آنها با غلظت 2000 میلی گرم در لیتر (1000 میلی گرم در لیتر IBA و 1000 میلی گرم در لیتر NAA) استفاده شد. قلمه ها به مدت 30 ثانیه در محلول هورمونی قرار گرفتند و بلافاصله به محیط ریشه زایی (شن) در زیر تونل پلاستیکی منتقل گردیدند. این پژوهش براساس یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز به اجرا در آمد. در هر تیمار ده قلمه گل کاغذی قرار داشت. میانگین ها با استفاده از آزمون دانکن مقایسه شدند. نتایج نشان داد که قلمه های برگدار که با IBA در سطح 1000 میلی گرم در لیتر تیمار شدند با 90 درصد بیشترین درصد ریشه زایی را داشتند. بیشترین تعداد ریشه در قلمه های بدون برگ (9.23 عدد) در 2000 میلی گرم در لیتر IBA بدست آمد. بهترین طول ریشه (5.79 سانتی متر ) در قلمه هایی که با (9.23 عدد) در 2000 میلی گرم در لیتر IBA بدست آمد. بهترین طول ریشه (5.79 سانتی متر) در قلمه هایی که با غلظت 1000 میلی گرم در لیتر NAA تیمار شدند, حاصل شد. قلمه های بدون برگی که با غلظت 1000 میلی گرم در لیتر NAA تیمار شدند بیشترین قطر ریشه(1.06 میلی متر) را داشتند. همچنین وزن خشک ریشه در قلمه های بدون برگ که با غلظت 2000 میلی گرم در لیتر IBA تیمار شدند بیشترین مقدار (69 میلی گرم) را نشان داد. تیمار قلمه های برگدار و بدون برگ با سطوح مختلف هورمون اکسین باعث گردید تا صفاتی نظیر درصد ریشه زایی, تعداد و وزن خشک ریشه نسبت به شاهد در سطح 5 درصد افزایش نشان دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID