مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم و فنون شیلات
سال:1393 | دوره:3 | شماره:2
صفحه شروع:51 | صفحه پایان:57

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

121

دانلود:

81

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی ارگانولپتیک سه نوع فیش فینگر تولید شده از ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

صفحات

 صفحه شروع 51 | صفحه پایان 57

چکیده

 سه نوع فیش فینگر تولید شده از گوشت ماهی کپور معمولی (حاصل از قطعات فیله, گوشت چرخ شده و سوریمی) ارزیابی ارگانولپتیکی شدند. فیش فینگرها پس از قالب گیری, لعاب زنی و پوشش دهی در دستگاه سرخ کن با روغن آفتابگردان در دمای 180oC به مدت 8 دقیقه سرخ شدند. شاخص های ارگانولپتیک بافت, طعم, بو, رنگ و مطلوبیت کل از سوی ارزیاب ها بررسی شدند. فیش فینگر حاصل از سوریمی از لحاظ شاخص های ارگانولپتیک تفاوت معناداری (p<0.05) نسبت به بقیه نمونه ها داشت. ارزیابی صفت مطلوبیت کل نشان دهنده برتری فیش فینگر حاصل از سوریمی نسبت به دیگر فیش فینگرها بود. بنابراین توصیه می شود که از سوریمی حاصل از گوشت ماهی کپور معمولی در فرایند تولید فیش فینگر استفاده شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی