Start: 2/5/2023 2:35:51 AMEnd: 2/5/2023 2:35:52 AM >> 674

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

82

دانلود:

21

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر استفاده از سطوح مختلف پوسته پسته (Pistacia vera) بر رشد و برخی خصوصیات بیوشمیایی و خون شناسی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

صفحات

 صفحه شروع 13 | صفحه پایان 24

چکیده

 تاثیر پوسته پسته سبز در سطوح صفر, 1.5, 4.5, 13.5 و 27 درصد از وزن جیره بر عوامل رشد و خصوصیات بیوشیمیایی و خون شناسی ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزنی 27.03±0.58 گرم در قالب یک طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار و 3 تکرار و در هر تکرار 14 قطعه ماهی انجام شد. در پایان هشت هفته تغذیه, از هر تکرار 4 قطعه ماهی به  صورت تصادفی خون گیری شد. نتایج حاصل تفاوت معناداری (p<0.05) را در نرخ رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی تیمار 27 درصد پوسته نسبت به دیگر تیمارها نشان داد. هیچ گونه اختلاف معناداری در خصوص مقدار آلبومین, گلوبولین, تریگلیسیرید و گلوتامیک اگزالواستیک ترنس آمیناز بین تیمارها مشاهده نشد. مقادیر پروتئین کل (2.76±0.15 گرم در دسی لیتر), آنزیم لاکتات دهیدروژناز (2139±44.26 واحد بین المللی در لیتر), آلکالین فسفاتاز (331.9±21.4 واحد بین المللی در لیتر), گلوتامیک پیرویک ترنس آمیناز (407±17.82 واحد بین المللی در لیتر), هموگلوبین (8.73±0.7 گرم در دسی لیتر) و درصد هماتوکریت (33.33±2.28) در ماهی تغذیه شده با جیره 27 درصد در مقایسه با تیمار شاهد اختلاف معناداری از خود نشان دادند (p<0.05). به طور کلی, استفاده از سطوح بالای پوسته پسته در جیره غذایی اثر نامطلوبی بر رشد و عوامل سلامتی ماهی قزل آلای رنگین کمان داشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی