مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

883

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تنوع برای مقاومت به خشکی در سویا

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 50

کلیدواژه

چکیده

 کمبود آب در بسیاری از مراحل نموی سویا, عملکرد را کاهش می دهد. میزان تحمل گیاه سویا به شرایط خشکی, بستگی به تاریخ کشت و استقرار گیاه, گروه رسیدگی, زمان وقوع, شدت وقوع و طول دوره خشکی دارد. در این تحقیق به منظور ارزیابی واکنش 25 ژنوتیپ سویا نسبت به تنش خشکی در مرحله نمو زایشی, دو آزمایش مجزا در قالب طرح لاتیس 5×5 در دو شرایط تنش و آبیاری کامل انجام شد. نتایج از تجزیه واریانس ساده نشان داد که ارقام مورد مطالعه, تفاوت معنی داری برای اکثر صفات زراعی در دو آزمایش دارند. از نظر عملکرد دانه تنها در شرایط تنش, بین ارقام اختلاف معنی داری دیده شد؛ به نحوی که در شرایط تنش, رقم ویلیامز دارای بیشترین میزان عملکرد دانه (2350.6 کیلوگرم در هکتار) و رقم پروبست دارای کمترین میزان عملکرد دانه (1048.1 کیلوگرم در هکتار) بود. بیشترین آسیب ناشی از تنش خشکی, مربوط به صفت تعداد غلاف پوک شاخه فرعی (57.53 - درصد) بود و عملکرد دانه در اثر تنش به میزان 37.70% کاهش یافت. در شرایط آبیاری کامل, اکثر صفات با عملکرد دانه همبستگی معنی دار داشتند؛ در حالی که در شرایط تنش, تنها دو صفت تعداد دانه شاخه فرعی (r=0.318) و وزن 100 دانه (r=-0.344) با صفت مذکور دارای همبستگی معنی دار بودند. بر اساس نتایج همبستگی ساده صفات, رگرسیون گام به گام و تجزیه علیت در شرایط آبیاری کامل, استفاده از صفات شاخص برداشت, تعداد غلاف در بوته, فاصله اولین غلاف از سطح زمین, طول دوره گلدهی و وزن دانه شاخه فرعی و در شرایط تنش, استفاده از صفت تعداد روز تا پایان گلدهی جهت انتخاب ارقام با عملکرد بالا مطلوب به نظر می رسد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  زارع، مهدی، دانشیان، جهانفر، و زینالی خانقاه، حسن. (1383). تنوع برای مقاومت به خشکی در سویا. مجله علمی کشاورزی، 27(1)، 33-50. SID. https://sid.ir/paper/24646/fa

  Vancouver: کپی

  زارع مهدی، دانشیان جهانفر، زینالی خانقاه حسن. تنوع برای مقاومت به خشکی در سویا. مجله علمی کشاورزی[Internet]. 1383؛27(1):33-50. Available from: https://sid.ir/paper/24646/fa

  IEEE: کپی

  مهدی زارع، جهانفر دانشیان، و حسن زینالی خانقاه، “تنوع برای مقاومت به خشکی در سویا،” مجله علمی کشاورزی، vol. 27، no. 1، pp. 33–50، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/24646/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.