مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله علمی کشاورزی
سال:1383 | دوره:27 | شماره:1
صفحه شروع:169 | صفحه پایان:174

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

232

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی کشت توام سیب‌زمینی و ذرت علوفه ‌ای در کشت پاییزه

صفحات

 صفحه شروع 169 | صفحه پایان 174

چکیده

 به منظور بررسی امکان کشت سیب‌زمینی در شهریور و اوایل مهرماه با استفاده از سایه‌اندازی گیاه ذرت آزمایشی به مدت دو سال (1380-1378) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان انجام گرفت. برای اجرای این تحقیق از آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار استفاده شد. عامل اصلی تاریخ کاشت سیب‌زمینی در سه سطح 15: شهریور, 25 شهریور و 4 مهرماه و عامل فرعی سیستم‌های کاشت در پنج سطح: کاشت خالص 4 ردیف سیب‌زمینی, کشت مخلوط 3 ردیف سیب‌زمینی + یک ردیف ذرت و کشت مخلوط 2 ردیف سیب‌زمینی +2 ردیف ذرت, کشت مخلوط یک ردیف سیب‌زمینی + 3 ردیف ذرت و کشت خالص 4 ردیف ذرت بود. کشت ذرت در اواسط مرداد و برداشت آن در مرحله خمیری در اواسط آبان ماه انجام گرفت. رقم ذرت کشت شده 704 و سیب‌زمینی در سال اول آژاکس و در سال دوم کنکورد بود. در سال اول و دوم آزمایش به ترتیب در تاریخ‌های 9 آذر و 10 بهمن ماه دمای هوا به صفر درجه سانتی‌گراد رسید که در نتیجه کلیه اندامهای هوایی بوته‌های سیب‌زمینی از بین رفتند. نتایج حاصله نشان داد که عملکرد ذرت در کشت توام در مقایسه با کشت خالص به طور معنی‌داری کاهش یافته است. عملکرد سیب‌زمینی در هر دو کشت خالص و توام بسیار پایین و غیر اقتصادی بود. سایه‌اندازی گیاه ذرت روی ردیفهای کشت سیب‌زمینی سبب افزایش درصد جوانه‌زدن و عملکرد سیب‌زمینی نگردید. بنابراین می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که کشت توام سیب‌زمینی و ذرت در کشت پاییزه در استان خوزستان سودمند نمی‌باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.