مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,363

دانلود:

287

استناد:

6

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل موثر بر سطح و میزان کاربرد دانش فنی و نقش آنها در عملکرد زراعت گندم آبی مطالعه موردی استانهای تهران و اصفهان

صفحات

 صفحه شروع 103 | صفحه پایان 126

چکیده

 هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر سطح و میزان کاربرد دانش فنی و نقش آنها در عملکرد زراعت گندم آبی در دو استان تهران و اصفهان است. این مطالعه از نوع پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه که پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرانباخ (0.82) تایید گردیده استفاده شده است. جامعه نمونه مورد مطالعه در برگیرنده198 نفر از کشاورزان گندمکار شامل 81 نفر از دو شهرستان کرج و ساوجبلاغ در استان تهران و 117 نفر از دو شهرستان اصفهان و برخوارمیمه از استان اصفهان بوده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss تحت ویندوز انجام گرفته و از آمار تحلیلی نظیر ضریب همبستگی, آزمون t و رگرسیون چندگانه بهره گرفته شده است. نتایج ضریب همبستگی نشان می دهد که بین سطح دانش فنی کشاورزان و میزان کاربرد آن رابطه معنی دار مثبتی وجود دارد. نتایج رگرسیون گام به گام نیز نمایان می سازد که میزان ارتباط و استفاده از منابع دانش فنی, سطح سواد, تعداد دوره های آموزشی و مقدار زمین جمعا به میزان 30.7 درصد در پیش بینی و تبیین سطح دانش فنی تاثیر گذارند. از سوی دیگر, سطح دانش فنی, میزان ارتباط و استفاده از منابع دانش فنی, فاصله مزرعه تا مرکز خدمات, نگرش نسبت به برنامه های ترویجی و مالکیت ماشین آلات جمعاً به میزان 46.9 درصد در تبیین کاربرد دانش فنی سهم داشته اند. مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر تبیین عملکرد به ترتیب عبارتند از : میزان کاربرد دانش فنی, دفعات مصرف کود اوره, دفعات مصرف کود فسفات, سطح دانش فنی و مصرف کودهای ریز مغذی که در مجموع به میزان 34.4 درصد در تبیین عملکرد نقش داشته اند. البته تاثیر دفعات مصرف کود فسفات توسط بعضی از کشاورزان بر عملکرد منفی بوده است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

کلانتری، خلیل، و میرگوهر، مجید. (1381). بررسی عوامل موثر بر سطح و میزان کاربرد دانش فنی و نقش آنها در عملکرد زراعت گندم آبی مطالعه موردی استانهای تهران و اصفهان. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 10(40)، 103-126. SID. https://sid.ir/paper/24481/fa

Vancouver: کپی

کلانتری خلیل، میرگوهر مجید. بررسی عوامل موثر بر سطح و میزان کاربرد دانش فنی و نقش آنها در عملکرد زراعت گندم آبی مطالعه موردی استانهای تهران و اصفهان. اقتصاد کشاورزی و توسعه[Internet]. 1381؛10(40):103-126. Available from: https://sid.ir/paper/24481/fa

IEEE: کپی

خلیل کلانتری، و مجید میرگوهر، “بررسی عوامل موثر بر سطح و میزان کاربرد دانش فنی و نقش آنها در عملکرد زراعت گندم آبی مطالعه موردی استانهای تهران و اصفهان،” اقتصاد کشاورزی و توسعه، vol. 10، no. 40، pp. 103–126، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/24481/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی