مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

219

دانلود:

142

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس ابتدایی شهر تربت حیدریه در سال تحصیلی 96-1395

صفحات

 صفحه شروع 58 | صفحه پایان 65

چکیده

 . زمینه و هدف: مدرسه به عنوان یکی از مهم ترین مکان های رشد و پروش فکری افراد می باشد که تاثیر آن در همه دوران زندگی تحصیلی و تخصصی افراد قابل رویت است. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس شهر تربت حیدریه انجام شد. روش ها: مطالعه حاضر به صورت مقطعی بر روی 68 مدرسه ابتدایی شهر تربت حیدریه که بر حسب جنسیت و دولتی و غیر دولتی بودن تفکیک شده اند, در سال 96-1395 انجامگردید. اطلاعات با استفاده از چک لیست استاندارد وزارت بهداشت از طریق مشاهده میدانی و مصاحبه با مسئولین مدرسه بدست آمد. داده های توصیفی با نرم افزار Excel نسخه2010 و تجزیه و تحلیل آماری با SPSS نسخه 22 انجام شد. آنالیزهای آماری کای دو و تست دقیق فیشر به منظور تحلیل متغیرها استفاده گردید. نتایج: نتایج مطالعه نشان داد که به طور کلی از نظر وضعیت سه گانه مدارس (ضعیف, متوسط و مطلوب) تمام مدارس در سطح متوسط و مطلوب بودند. به ترتیب در مدارس دولتی و غیردولتی 47/4% و 36/4% در سطح متوسط و 52/6% و 63/6% در سطح مطلوب گزارش شد. به طور کلی بین وضعیت بهداشت محیط مدارس دولتی و غیردولتی و دخترانه و پسرانه ارتباط معنی داری وجود نداشت (05/0

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی