مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: اقتصاد کشاورزی و توسعه
سال:1388 | دوره:17 | شماره:68
صفحه شروع:17 | صفحه پایان:35

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

393

دانلود:

122

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل صرفه های اقتصادی ناشی از مقیاس و اندازه بهینه در واحدهای پرورش مرغ تخمگذار استان تهران

نویسنده

دشتی قادر | شرفا سمیه

صفحات

 صفحه شروع 17 | صفحه پایان 35

چکیده

 بهره برداری, اندازه واحد تولیدی و برخورداری از اقتصاد مقیاس است. در این راستا به منظور بررسی وجود صرفه های اقتصادی در مرغداریهای تخمگذار استان تهران, اطلاعات لازم از طریق تکمیل پرسشنامه از 70 واحد تولیدی در سال 1386 جمع آوری گردید. با گزینش و برازش تابع هزینه ترانسلوگ, عوامل موثر بر هزینه های تولید واحدهای تولیدی شامل قیمت دان, قیمت پولت, قیمت نیروی کار و مقدار محصول تخم مرغ شناسایی و سپس با محاسبه کشش هزینه و متعاقب آن کشش مقیاس, مشخص شد که در مجموع 94 درصد واحدهای مورد مطالعه می توانند صرفه جویی حاصل از اندازه را تجربه کنند. اندازه بهینه پرورش پولت از حداقل سازی تابع هزینه متوسط ترانسلوگ معادل 62000 قطعه براورد شد. بدین ترتیب در شرایط حاضر این امکان برای صنعت مرغداری وجود دارد که با افزایش مقیاس تولید در حد اندازه بهینه, هزینه متوسط تولید محصول را بکاهد و با بهبود سودآوری خود به اقتصادی تر شدن فرایند تولید کمک نماید.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.