مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,453

دانلود:

642

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش مخارج دولت در تامین زیرساخت های اقتصادی- اجتماعی و کاهش فقر در ایران

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 16

چکیده

 هدف اصلی این تحقیق, بررسی اثرات انواع مخارج دولت بر کاهش فقر در ایران است. در این مطالعه برآورد عوامل موثر بر فقر بر اساس آمارهای سری زمانی برای دوره های 1391-1360 و سیستم معادلاتی از متغیرهای تاثیرگذار بر فقر بر اساس ادبیات موجود برآورد گردیده است. این سیستم معادلات شامل توابع فقر, بهره ورینیروی کار, دستمزد, اشتغال, دستیابی به زیرساخت های اقتصادی (برق, آب, تلفن) و اجتماعی (آموزش, بهداشت) است, که بر طبق آزمون اریب همزمانی و تست قطری بودن ماتریس واریانس- کوواریانس جملات پسماندها از روش حداقل مربعات سه مرحله ای استفاده شده است. هزینه های دولت در امور مختلف اثرات متفاوتی را بر فقر دارند, بنابراین هزینه های دولت به تفکیک امور اجتماعی شامل (آموزش, بهداشت, تامین اجتماعی, مسکن, عمران شهری و عمران روستایی) و امور اقتصادی (برق, آب, تلفن و راه) در نظر گرفته شده و اثرات نهایی مخارج دولت بر فقر از طریق محاسبه کشش های جزیی محاسبه گردیده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد, سرمایه گذاری عمومی در بخش های بهداشت, آموزش, تامین اجتماعی و زیرساخت هایی مانند جاده و مخابرات اثرات مثبت و معنی داری بر کاهش فقر دارند و همچین صرف هزینه در امور اجتماعی نیز برکاهش فقر تاثیرگزار بوده و منفعت بیشتری در مقایسه با توسعه زیرساخت های اقتصادی را نصیب فقرا نموده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  احمدی شادمهری، محمدطاهر، و داوودی، آزاده. (1394). نقش مخارج دولت در تامین زیرساخت های اقتصادی- اجتماعی و کاهش فقر در ایران. سیاست های راهبردی و کلان، 3(10)، 1-16. SID. https://sid.ir/paper/244323/fa

  Vancouver: کپی

  احمدی شادمهری محمدطاهر، داوودی آزاده. نقش مخارج دولت در تامین زیرساخت های اقتصادی- اجتماعی و کاهش فقر در ایران. سیاست های راهبردی و کلان[Internet]. 1394؛3(10):1-16. Available from: https://sid.ir/paper/244323/fa

  IEEE: کپی

  محمدطاهر احمدی شادمهری، و آزاده داوودی، “نقش مخارج دولت در تامین زیرساخت های اقتصادی- اجتماعی و کاهش فقر در ایران،” سیاست های راهبردی و کلان، vol. 3، no. 10، pp. 1–16، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/244323/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی