مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,064

دانلود:

289

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش شرکتهای تعاونی تولید روستایی در بهبود وضعیت فنی و اقتصادی کشاورزان گندمکار شهرستان سبزوار

صفحات

 صفحه شروع 343 | صفحه پایان 362

چکیده

 هدف از انجام این مطالعه, بررسی نقش شرکتهای تعاونی تولید روستایی در بهبود وضعیت فنی و اقتصادی کشاورزان گندمکار شهرستان سبزوار است. این تحقیق از نوع علی- مقایسه ای و همبستگی است و در آن, برای گردآوری اطلاعات روش توصیفی میدانی با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه به کار رفته است. جامعه آماری, دربرگیرنده تمامی کشاورزان عضو شرکت های تعاونی تولید که از سال 1369 تا سال 1375 در شهرستان سبزوار تشکیل شده و نیز کشاورزان غیر عضو ساکن در روستاهای زیر پوشش این شرکت های تعاونی تولید است. (N=400)  تعداد 350 نفر (n=350) از کشاورزان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از دو گروه عضو و غیرعضو تعاونیها, با نسبت مساوی به عنوان نمونه های آماری تحقیق انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات در سه بخش بدین شرح انجام گرفت: مشخصات فردی, دربرگیرنده:  سن, میزان تحصیلات و سابقه کار کشاورزی؛ ویژگیهای فنی دربردارنده شاخصهایی همچون: سطح دانش فنی, سطح مکانیزاسیون و استفاده بهینه از نهاده های کشاورزی (کود, سم بذر و آب) و ویژگیهای اقتصادی: شاخصهایی همچون عملکرد, هزینه های تولید, درآمد, دسترسی به نهاده های کشاورزی, دسترسی به اعتبارات و وام های بانکی.برای تعیین اعتبار ابزار تحقیق از متخصصان و کارشناسان سازمان کشاورزی (پیشین) استان خراسان و استادان رشته ترویج و آموزش کشاورزی استفاده شد. به منظور تعیین روایی پرسشنامه, آزمون مقدماتی در یکی از شرکتهای تعاونی خارج از نمونه آماری انجام گرفت و پرسشها بازبینی و تصحیح شد و ضریب کرونباخ آلفای محاسبه شده 86.6 درصد به دست آمد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که از میان ویژگیهای فنی, بین متغیرهای سطح دانش فنی و استفاده بهینه از نهاده بذر و متغیر عضویت, رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. از میان ویژگیهای اقتصادی نیز بین متغیرهای مساحت (سطح زیر کشت گندم), عملکرد (تن در هکتار) و درآمد خالص و متغیر عضویت, رابطه مثبت معنی دار و بین متغیرهای هزینه آماده سازی زمین, هزینه کاشت و متغیر عضویت, رابطه منفی معنی دار وجود دارد. همچنین میان متغیر عضویت و متغیرهای طریقه دسترسی و چگونگی دسترسی به نهاده های بذر, کود و سم و متغیرهای دریافت وام بانکی و تعداد بانکهایی که افراد تاکنون از آنها وام گرفته اند, رابطه مثبت و معنی دار دیده می شود. تجزیه و تحلیل رگرسیون با روش Enter نشان می دهد که موارد دریافت وام بانکی, تعداد بانک, دفعات آبیاری, استفاده بهینه از نهاده بذر و سطح دانش فنی, 42 درصد متغیر وابسته (عملکرد) و موارد سابقه کار کشاورزی, سن, عملکرد در هکتار, استفاده بهینه از نهاده سم و هزینه کل در هکتار, 84 درصد متغیر وابسته (درآمد خالص در هکتار) را تبیین می کند.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

پزشکی راد، غلامرضا، و کیانی مهر، حمید. (1380). نقش شرکتهای تعاونی تولید روستایی در بهبود وضعیت فنی و اقتصادی کشاورزان گندمکار شهرستان سبزوار. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 9(34)، 343-362. SID. https://sid.ir/paper/24413/fa

Vancouver: کپی

پزشکی راد غلامرضا، کیانی مهر حمید. نقش شرکتهای تعاونی تولید روستایی در بهبود وضعیت فنی و اقتصادی کشاورزان گندمکار شهرستان سبزوار. اقتصاد کشاورزی و توسعه[Internet]. 1380؛9(34):343-362. Available from: https://sid.ir/paper/24413/fa

IEEE: کپی

غلامرضا پزشکی راد، و حمید کیانی مهر، “نقش شرکتهای تعاونی تولید روستایی در بهبود وضعیت فنی و اقتصادی کشاورزان گندمکار شهرستان سبزوار،” اقتصاد کشاورزی و توسعه، vol. 9، no. 34، pp. 343–362، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/24413/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی