مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,186

دانلود:

355

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل موثر بر عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری هلشتاین

صفحات

 صفحه شروع 75 | صفحه پایان 91

چکیده

 هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر تعداد روزهای باز گاوهای شیری هلشتاین ایران به عنوان شاخص اصلی عملکرد تولید مثلی دام و تاثیر آن بر مدت ماندگاری دام در گله بود. در این مطالعه از داده های شش گله استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از مدل های کمترین مربعات انجام گرفت. به منظور بررسی تاثیر روزهای باز در شکم اول بر ماندگاری دام, از آزمون بقاء و روش کاپلان – مییر استفاده شد. نتایج این آزمایش نشان داد که در خلال سالیان اخیر تعداد روزهای باز و زایمان های غیر طبیعی افزایش یافته است (P<0.01). افزایش عملکرد تولیدی دام, تعداد روزهای باز گله را افزایش داد (P<0.01). زایمان های غیر طبیعی نیز سبب افزایش تعداد روزهای باز شدند (P<0.01). شکم تاثیر معنی داری بر روزهای باز داشت و گاوهای شش شکم و بالاتر, بیشترین تعداد روزهای باز را داشتند (P<0.01). نرزایی, روزهای باز را افزایش داد (P<0.05). تعداد روزهای باز در نتیجه استفاده از اسپرم ایرانی کمترین بود (P<0.01). فصل زایش, تعداد روزهای باز را تحت تاثیر قرار داد و میانگین تعداد روزهای باز در زایش های زمستانه بیش از زایش های تابستانه بود (P<0.01). افزایش روزهای باز در شکم اول تاثیر منفی بر ماندگاری دام در گله داشت و گاوهایی که این شاخص در آنها بیش از 160 روز بود, زودتر از گله حذف شدند (P<0.05). به طور کلی, نتایج آزمایش حاضر نشان می دهد تعداد روزهای باز به عنوان شاخص اصلی تاثیر گذار بر عملکرد تولید مثلی دام, تحت تاثیر عوامل وراثتی و محیطی است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  هروی موسوی، علیرضا، دانش مسگران، محسن، و وفا، تکتم. (1392). بررسی عوامل موثر بر عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری هلشتاین. پژوهش در نشخوار کنندگان، 1(2)، 75-91. SID. https://sid.ir/paper/244123/fa

  Vancouver: کپی

  هروی موسوی علیرضا، دانش مسگران محسن، وفا تکتم. بررسی عوامل موثر بر عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری هلشتاین. پژوهش در نشخوار کنندگان[Internet]. 1392؛1(2):75-91. Available from: https://sid.ir/paper/244123/fa

  IEEE: کپی

  علیرضا هروی موسوی، محسن دانش مسگران، و تکتم وفا، “بررسی عوامل موثر بر عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری هلشتاین،” پژوهش در نشخوار کنندگان، vol. 1، no. 2، pp. 75–91، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/244123/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی