مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش در نشخوار کنندگان
سال:1394 | دوره:3 | شماره:3
صفحه شروع:133 | صفحه پایان:149

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

435

دانلود:

99

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برآورد پسروی ناشی از هم خونی در صفات مرتبط با رشد در بزغاله های مرخز

صفحات

 صفحه شروع 133 | صفحه پایان 149

چکیده

 سابقه و هدف: بز مرخز یک نژاد چند منظوره است که بیشتر به منظور تولید موهر پرورش داده می شود. تعداد این نژاد در سال های اخیر کاهش شدیدی داشته است که این کاهش احتمال ایجاد هم خونی را افزایش می دهد. بر اساس تعریف, آمیزش بین افرادی که رابطه خویشاوندی آنها بیشتر از متوسط جمعیت است هم خونی گفته می شود. هم‎خونی باعث افزایش واریانس ژنتیکی بین فامیل ها, کاهش واریانس ژنتیکی داخل یک فامیل, افزایش هموزیگوتی, کاهش هتروزیگوتی و افزایش ظهور اثر آلل های مغلوب مضر و درنتیجه کاهش پاسخ به انتخاب در صفات اقتصادی می شود. نتایج تحقیقات متعددی که در زمینه اثرات ناشی از هم‎خونی بر عملکرد صفات مرتبط با رشد دام ها انجام گرفته در اغلب موارد اثر منفی هم‎خونی بر این صفات را گزارش کرده است. لذا هدف از این پژوهش برآورد پسروی ناشی از هم خونی در صفات وزن تولد, وزن از شیرگیری, وزن 6 ماهگی, وزن 9 ماهگی, وزن یک سالگی و میانگین افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری در گله بزهای مرخز ایستگاه دامپروری سنندج بود.مواد و روش ها: در این مطالعه از شجره 4186 رأس بزغاله حاصل از 201 بز نر و 1323 رأس بز ماده که طی 20 سال (1371-1391) از گله بزهای مرخز ایستگاه دامپروری سنندج جمع آوری شده بود, برای برآورد پسروی ناشی از هم خونی در صفات مرتبط با رشد استفاده شد. ضریب همخونی برای هر دام با استفاده از نرم افزار CFC برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل اثر هم خونی بر صفات مورد مطالعه از روش حداکثر درستنمایی محدود شده و 12 مدل حیوانی استفاده شد, بطوری که ضریب همخونی افراد و مادران به عنوان متغیر کمکی وارد مدل شد. برای این منظور نرم افزار ASReml 3.0 به کار برده شد.یافته ها: 58.07 درصد از حیوانات گله همخون بودند. میانگین ضریب هم خونی کل جمعیت و جمعیت همخون به ترتیب 3.03 و 5.21 درصد بود. بیش‎ترین ضریب هم‎خونی 31.25 درصد بود. در بین افراد, بیش‎ترین فراوانی مربوط به افرادی با ضریب هم‎خونی بین صفر تا 10 درصد بود (47.04 درصد). همچنین 553 رأس از مادران نیز هم خون بودند که ضریب هم خونی کل مادران و مادران همخون به ترتیب 2.05 و 4.91 درصد بود. ضریب هم خونی در هر سال به طور میانگین 0.24±0.04 درصد افزایش یافته بود که از نظر آماری معنی دار بود. پسروی ناشی از هم خونی و خطای استاندارد مربوطه در صفات وزن تولد, وزن از شیرگیری, میانگین افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری, وزن 6 ماهگی, وزن 9 ماهگی و وزن یک سالگی به ازای یک درصد افزایش در هم خونی دام به ترتیب -0.50±1.57, -20.20±7.21, -0.11±0.13, -30.49±12.38, +9.49±17.87 و -58.67±24.40 گرم برآورد شد. همچنین پسروی ناشی از هم خونی در این صفات به ازای یک درصد افزایش در هم خونی مادر به ترتیب -0.05±2.08, -6.62±9.74, -0.03±0.16, -13.90±9.76, -39.27±13.59 و -49.37±25.12 گرم برآورد شد.نتیجه گیری: در همه صفات افراد غیر همخون میانگین بیشتری نسبت به افراد هم خون داشتند. بنابراین, با توجه به افزایشی بودن روند همخونی در سال های مورد مطالعه و کاهش میانگین صفات در افراد هم خون, به منظور جلوگیری از افزایش اثرات زیان آور ناشی از هم‎خونی در این گله باید با حذف آمیزش های خویشاوندی بسیار نزدیک و افزایش آمیزش های دور, هم‎خونی را در این گله کنترل و مدیریت نمود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی