مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش سیستم های بس ذره ای (علوم دانشگاه شهید چمران) | سال:1397 | دوره:8 | شماره:18 | صفحه شروع:183 | صفحه پایان:192

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

197

دانلود:

226

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه ویژگی های ساختاری و اپتیکی نانوذرات اکسید تیتانیوم آلاییده با آهن

صفحات

 صفحه شروع 183 | صفحه پایان 192

چکیده

 در این پژوهش, نانوذرات اکسید تیتانیوم آلاییده با آهن در غلظت مولی Fe/Ti از 1 تا 10% و دمای بازپخت 400 تا oC800 توسط طیف سنجی پراش اشعه x, تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی تراگسیلی (TEM) و طیف سنجی بازتاب پخشی (DRS) مورد مطالعه قرار گرفت. اندازه نانوذرات سنتز شده با استفاده از تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی تراگسیلی از 6 تا nm 100 تخمین زده شد. مطالعات اپتیکی طیف سنجی بازتاب پخشی نشان داد که آلایش اکسید تیتانیوم با فلزات واسطه می تواند اثر قابل توجهی بر روی ویژگی های جذبی نانوذرات اکسید تیتانیوم در ناحیه مرئی داشته باشد. محاسبات گاف انرژی با استفاده از مشتق دوم نمودار تاک نشان می دهد که گاف انرژی برای نمونه های با مقدار ناخالصی بیشتر و بازپخت در دمای بالاتر می تواند کاهش یافته و به مقدار eV 5/2 برسد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID