Start: 2/5/2023 1:46:13 PMEnd: 2/5/2023 1:46:14 PM >> 626

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

497

دانلود:

244

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی عوامل موفقیت ایران در بازی های المپیک

نویسندگان

موسوی راد سیده طاهره

صفحات

 صفحه شروع 53 | صفحه پایان 62

چکیده

 هدف از انجام تحقیق شناسایی عوامل موفقیت ایران در بازی های المپیک است. جامعه آماری شامل کلیه صاحب نظران بازی های المپیک, روسا و نائب رئیس فدراسیون های منتخب, مدیران و کارشناسان منتخب وزارت ورزش جوانان, مدیران و کارشناسان کمیته ملی المپیک و ورزشکارانی که امتیاز شرکت در بازی های المپیک را داشته اند, تشکیل می داد (875=N) که با استفاده از جدول مورگان, 374 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته شناسایی عوامل موفقیت ایران در بازی های المپیک بود و آلفای کرونباخ آن 89/0 محاسبه گردید و از آزمون های آماری تحلیل عاملی تاییدی واکتشافی و فریدمن و از نرم افزارهای Spss وLisrel استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد 10 عامل “ انگیزه های مالی برای ورزشکاران, توجه به ورزش بانوان, استفاده از مربیان توانمند, ارزیابی صحیح, اردوهای منظم, توجه به رشته های پرمدال, مدیریت استعدادیابی, توجه به آموزش ورزشکاران, توجه به آموزش مربیان و عوامل مدیریتی” به عنوان عوامل موفقیت ایران در بازی های المپیک شناسایی شد " و در الویت بندی عوامل «توجه به رشته های پرمدال» بالاترین رتبه و «ارزیابی صحیح» پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده اند. لذا با ارائه جوایز مناسب, سرمایه گذاری در بخش ورزش بانوان, استفاده ازمربیان درجه یک و موفق و باتجربه, اردوهای منظم ورزشی و روش اصولی و علمی فرایند استعدادیابی گامی موثر در موفقیت ایران در بازی های المپیک می توان برداشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی