مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,416

دانلود:

258

استناد:

10

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطه دراز مدت بین نهاده های انرژی، کار و سرمایه در بخش کشاورزی

صفحات

 صفحه شروع 39 | صفحه پایان 64

چکیده

 معمولا در برآورد تابع تولید, دو نهاده کار و سرمایه به کار می رود و نهاده مهم انرژی نادیده گرفته می شود. با حذف یک متغیر مناسب از یک معادله رگرسیون, در صورت همبسته بودن این متغیر با متغیرهای دیگر, برآوردهای ضریب معادله, اریب و ناسازگار خواهد بود. از سوی دیگر نبود رابطه بین متغیر حذف شده با دیگر متغیرها گرچه موجب نااریب و سازگار بودن ضرایب زاویه می شود ولی به علت اریب شدن واریانس این ضریب می باید نتایج استنباطهای آماری را با احتیاط به کار گرفت.از طرف دیگر, بررسی ضرایب اهمیت نهاده های تولید از جمله انرژی ممکن است برای تصمیم گیری های صحیح در برنامه ریزی های اقتصادی موثر باشد. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران, در مقاله حاضر به برآورد تابع تولید دراز مدت این بخش پرداخته ایم. با توجه به تعریف تابع تولید که حداکثر ستانده از ترکیب نهاده ها را نشان می دهد, از تولید بالقوه (به جای تولید جاری), نیروی کار و سرمایه در اشتغال کامل استفاده شده است. از آن جا که به دلیل ویژگی های خاص بخش کشاورزی ایران باید فرم تبعی خاصی که مناسبترین برازش بر داده های آماری را دارد تعیین شود, پس از بررسی انواع تابع, تابع کاب- داگلاس به عنوان بهترین برازش انتخاب شد. ویژگی مهم مطالعه حاضر در مقایسه با کارهای انجام شده قبلی که برخی به تخمین تابع تولید بدون نهاده انرژی و برخی به برآورد آن با وجود نهاده انرژی پرداخته اند, توجه به مسایل مربوط به سریهای زمانی است. در برآورد تابع تولید برای جلوگیری از به وجود آمدن رگرسیون کاذب ناشی از ناپایایی متغیرها, از روشهای همجمع بستگی استفاده شده است. با توجه به نقاط ضعف روشهای انگل - گرنجر و جوهانسن جوسلیوس, روش خوبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) را به عنوان روش تخمین به کار برده ایم, نتایج بررسی حاکی از آن است که در بخش کشاورزی, رابطه دراز مدت بین تولید و نهاده های نیروی کار, سرمایه و انرژی با ویژگی های مطلوب آماری وجود دارد. ضریب نهاده انرژی همانند دیگر ضرایب از نظر آماری معنی دار بوده و اثر درخور توجهی بر تولید بخش کشاورزی دارد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

هژبرکیانی، کامبیز، و رنجبری، بهراد. (1380). بررسی رابطه دراز مدت بین نهاده های انرژی, کار و سرمایه در بخش کشاورزی. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 9(35)، 39-64. SID. https://sid.ir/paper/24271/fa

Vancouver: کپی

هژبرکیانی کامبیز، رنجبری بهراد. بررسی رابطه دراز مدت بین نهاده های انرژی, کار و سرمایه در بخش کشاورزی. اقتصاد کشاورزی و توسعه[Internet]. 1380؛9(35):39-64. Available from: https://sid.ir/paper/24271/fa

IEEE: کپی

کامبیز هژبرکیانی، و بهراد رنجبری، “بررسی رابطه دراز مدت بین نهاده های انرژی, کار و سرمایه در بخش کشاورزی،” اقتصاد کشاورزی و توسعه، vol. 9، no. 35، pp. 39–64، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/24271/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی