Start: 2/7/2023 5:29:33 AMEnd: 2/7/2023 5:29:33 AM >> 581

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

888

دانلود:

1,912

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شاخصه های تشخیص حروف در الفبایِ خط های اسلامی

صفحات

 صفحه شروع 43 | صفحه پایان 60

چکیده

 خوانش درست متن و شناسایی هر حرف در خط و خو شنویسی, به بیان شکلیِ کامل و درست رس مالخط آن خط وابسته است. از این رو, برای هر حرف می بایست شاخصه های شکلی ویژه ای متصور شد که عدم رعایت آن ها, ه مشکلی حروف با یک دیگر و در نتیجه, اشتباه در تشخیص و خوانش آن ها را به دنبال خواهد داشت. در رسم الخط الفبایِ خطوط اسلامی با گوناگونی شکلی و هم چنین نزدیکی ریختی در برخی از حروف مواجه هستیم. اگر بتوان برای هر حرف, ویژگی های ساختاری منحصر به فرد را یافت, می تواند به تشخیص درست حروف منجر گردد. نوشتار حاضر نیز در مسیر رسیدن به این هدف, پرسشهایی را مد نظر دارد. از جمله اینکه, کدام پاره )جزء( از اجزای تشکیل دهنده ی حروف در الفبای خطوط اسلامی قابلیت تشخیص آن حرف را دارند؟ همچنین شاخصه های قابل تشخیص هر حرف چه می تواند باشد؟ این پژوهش در محدوده خط های سنتی و به روش کیفی وبه شیوه توصیفی, تحلیلی انجام یافته که حروف پس از جدا سازی, به صورت مقایسه شکلی میان داده ها, در جدول های مستقل مورد تحلیل قرار خواهند گرفت. نتیج هی حاصل از این مقایس هها نشان دهنده تنوع و گوناگونی شکلی در هر حرف می باشد. با وجود این تنوع, می توان پاره های مشخصی را برای شناسایی هر حرف یافت که حفظ تنها آن قسمتها برای تشخیص حرف کافی باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی