مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,227

دانلود:

538

استناد:

7

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برآورد توابع تقاضای نهاده های تولید و عرضه گندم آبی و دیم در کشاورزی ایران

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 70

چکیده

 هدف مقاله حاضر برآورد همزمان توابع سود, عرضه محصول و تقاضای نهاده های گندم آبی و دیم با استفاده از داده های سری زمانی دوره 1350- 1378 و تعیین کششهای تولیدی محصول و تقاضای نهاده ها نسبت به قیمت محصول و عوامل تولید است.در این مقاله ضمن بررسی اهمیت گندم و سیاست های پیشین قیمت گذاری در کشور, از تابع سود ترانسلوگ نرمال به منظور برآورد توابع عرضه دو نوع گندم آبی و دیم و توابع تقاضای نهاده های این دو محصول استفاده شده است. سپس توابع سود, عرضه و تقاضای نهاده ها به طور همزمان با به کارگیری روش سیستم معادلات به ظاهر نا مرتبط تکراری تخمین زده شده و کششهای قیمتی خودی و متقاطع عوامل تولید و نیز کششهای محصول نسبت به قیمت محصول و عوامل محاسبه گردیده است.مزیت پژوهش حاضر نسبت به مطالعات مشابه قبلی, به کارگیری تابع سود انعطاف پذیر ترانسلوگ و نیز تخمین همزمان معادلات سود, عرضه و تقاضای نهاده های محصول برای دستیابی به تابع عرضه محصول است. ویژگی دیگر این مطالعه استفاده از اطلاعات سری زمانی به جای اطلاعات مقطعی و در نتیجه انعکاس شدیدتر تغییرات قیمت ها و دستیابی به مقادیر دقیق تر کششهایی است که با تخمین همزمان توابع سود انعطاف پذیر ترانسلوگ و عرضه و تقاضای نهاده های محصول به دست می آید.نتایج نشان می دهد که تمامی کششهای حاصل از برآورد ضرایب برای هر دو نوع گندم آبی ودیم دارای علامتی مطابق با انتظارات نظری است. کششهای خودی تقاضای نهاده ها همگی گویای رابطه معکوس منفی میان قیمت و مقدار نهاده های تولید است. در ضمن ماشین آلات در کشت گندم آبی و بذر اصلاح شده در کشت گندم دیم با کشش است. همچنین مقادیر کششهای متقاطع تقاضا برای این نهاده ها نسبت به قیمت گندم مثبت و تنها کششهای دو نهاده بذر اصلاح شده و کود شیمیایی در کشت گندم آبی نسبت به قیمت گندم کوچکتر از یک است.به علاوه کششهای عرضه محصول نسبت به قیمت نهاده ها منفی و در کشت گندم دیم به جز در مورد نیروی کار کوچکتر از یک است. کششهای قیمتی عرضه دو نوع گندم آبی و دیم مثبت و بزرگتر از یک است که این موضوع حساسیت شدید گندمکاران را نسبت به تغییرات قیمت نشان می دهد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

هژبرکیانی، کامبیز، و حاجی احمد، نرگس. (1381). برآورد توابع تقاضای نهاده های تولید و عرضه گندم آبی و دیم در کشاورزی ایران . اقتصاد کشاورزی و توسعه، 10(39)، 49-70. SID. https://sid.ir/paper/24249/fa

Vancouver: کپی

هژبرکیانی کامبیز، حاجی احمد نرگس. برآورد توابع تقاضای نهاده های تولید و عرضه گندم آبی و دیم در کشاورزی ایران . اقتصاد کشاورزی و توسعه[Internet]. 1381؛10(39):49-70. Available from: https://sid.ir/paper/24249/fa

IEEE: کپی

کامبیز هژبرکیانی، و نرگس حاجی احمد، “برآورد توابع تقاضای نهاده های تولید و عرضه گندم آبی و دیم در کشاورزی ایران ،” اقتصاد کشاورزی و توسعه، vol. 10، no. 39، pp. 49–70، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/24249/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی