مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: زیست شناسی خاک
سال:1394 | دوره:3 | شماره:2
صفحه شروع:163 | صفحه پایان:177

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

172

دانلود:

83

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر متقابل باکتری (Ensifer meliloti (Sinorhizobium meliloti و فسفر بر برخی ویژگی های رشد گیاه یونجه در شرایط کمبود آب در خاک

صفحات

 صفحه شروع 163 | صفحه پایان 177

چکیده

 گیاهان مناطق خشک و نیمه خشک معمولا در طی فصل رشد با تنش های مختلفی از جمله تنش خشکی مواجه می شوند. در یک آزمایش گلخانه ای, تاثیر سطوح رطوبت خاک, فسفر و مایه زنی باکتری Ensifer melilotiبر ویژگی های رشد گیاه یونجه (Medicago sativa L.) رقم قره یونجه بررسی شد. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی شامل شرایط رطوبت خاک در سه سطح (0.9FC-FC, 0.7FC-0.8FC و 0.5FC-0.6FC به ترتیب برای بدون تنش خشکی, تنش خشکی کم و تنش خشکی متوسط), فسفر در سه سطح (صفر, 30 و 60 میلی گرم بر کیلوگرم خاک از منبع مونوکلسیم فسفات, (Ca(H2PO4)2H2O و مایه زنی باکتری در دو سطح (با و بدون مایه زنی) و در سه تکرار انجام شد. در پایان دوره رشد, وزن خشک بخش هوایی و ریشه, نسبت وزن خشک بخش هوایی به ریشه, ارتفاع ساقه و حجم ریشه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که با کاهش رطوبت خاک ارتفاع ساقه, وزن خشک بخش هوایی و ریشه, نسبت وزن خشک بخش هوایی به ریشه و حجم ریشه یونجه کاهش یافت (p<0.01). مصرف فسفر و مایه زنی باکتری باعث افزایش ارتفاع ساقه, وزن خشک بخش هوایی و ریشه, نسبت وزن خشک بخش هوایی به ریشه و حجم ریشه یونجه شد. (p<0.01) اثر متقابل رطوبت خاک ´ فسفر ´ مایه زنی باکتری بر حجم ریشه (p<0.01)و وزن خشک بخش هوایی و ریشه, نسبت وزن خشکبخش هوایی به ریشه معنادار بود (p<0.05). به طور کلی, برای کاهش مصرف کودهای نیتروژن و افزایش عملکرد یونجه, مصرف 30 میلی گرم فسفر بر کیلوگرم خاک و مایه زنی باکتری E. meliloti می تواند در شرایط با و بدون تنش کمبود آب توصیه شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی