مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: زیست شناسی خاک
سال:1394 | دوره:3 | شماره:2
صفحه شروع:107 | صفحه پایان:116

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

156

دانلود:

90

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کارایی تلقیح ریزوباکتری Pseudomonus putida 169بر بهبود برخی صفات رویشی نهال استبرق (.Calotropis procera Ait) تحت تنش خشکی

صفحات

 صفحه شروع 107 | صفحه پایان 116

چکیده

 تحقیق پیش رو با هدف بررسی تاثیر ریزوباکتری سودوموناس بر برخی صفات رویشی نهال استبرق (Calotropis procera Ait.) تحت تنش خشکی در شرایط گلخانه انجام شد. این آزمایش با دو سطح تلقیح (ریزوباکتری سودوموناس پوتیدا, و شاهد یا عدم تلقیح) و شش سطح تنش خشکی با فواصل آبیاری (3, 6, 9, 12, 15 و 18 روز) در مدت شش ماه به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با سه تکرار شکل گرفت. نتایج نشان داد که اغلب صفات اندام هوایی و زمینی نهال های استبرق پاسخ معنی داری به تلقیح ریزوباکتری در شرایط تنش خشکی نشان دادند. با این وجود, تا فاصله آبیاری 9 روزه درصد زنده مانی, همانند ارتفاع, در نهال تلقیح شده و نشده تفاوت معنی داری نشان ندادند. این در حالی است که بعضا تا همین فاصله آبیاری, در اندازه برخی پارامترهای رویشی نهال های تلقیح نشده نسبت به نهال های تلقیح شده کاهش چشمگیری مشاهده نشد. از این تحقیق آشکار می شود که در تنش های خشکی شدیدتر (فاصله آبیاری بیش از 9 روز), ریزوباکتری سودوموناس سبب جلوگیری از کاهش اندازه برخی پارامترهای رویشی می شود. از این رو, برای تحصیل رویش مطلوب نهال استبرق به همراه تقلیل هزینه ها, می توان از اعمال ریزوباکتری سودوموناس پوتیدا تا فاصله آبیاری 9 روز پرهیز کرد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی