مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

309

دانلود:

226

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر هم زمان ورمی کمپوست و آب نامتعارف بر روی خصوصیات فیزیکی خاک

صفحات

 صفحه شروع 197 | صفحه پایان 210

چکیده

 این پژوهش به منظور بررسی اثر ورمی کمپوست روی خصوصیات فیزیکی خاک با دو تیمار استفاده از ورمی کمپوست و شاهد, در دو عمق 30-0 و 60-30 سانتی متری خاک تحت آبیاری با آب نامتعارف و سه تکرار در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی در سال 1395 به انجام رسید. اثر ورمی کمپوست بر خصوصیات فیزیکی خاک مانند جرم مخصوص حقیقی و ظاهری, تخلخل, هدایت هیدرولیکی اشباع, منحنی مشخصه رطوبتی, نقاط ظرفیت زراعی و پژمردگی دائم و آب در دسترس بررسی شد. نتایج نشان داد که استفاده از ورمی کمپوست هدایت هیدرولیکی خاک و نقطه پژمردگی دائم را به طور معنی داری افزایش داد اما روی سایر خصوصیات اثر معنی داری نداشت. ورمی کمپوست هدایت هیدرولیکی اشباع را در دو لایه به ترتیب 2/22 و 5/43 درصد افزایش داده و اثر مثبتی بر منحنی مشخصه خاک داشت. هم چنین در تیمار ورمی-کمپوست مقدار رطوبت در لایه اول و دوم به ترتیب در ظرفیت زراعی 1/21 و 5/21, نقطه پژمردگی دائم 32 و 24 و رطوبت در دسترس 3/9 و 6/18 درصد افزایش داشت. ورمی کمپوست جرم مخصوص ظاهری خاک را در لایه اول و دوم 3/7 و 7 درصد افزایش داد ولی جرم مخصوص حقیقی را 1/2 و 2/1 و تخلخل خاک را 9/18 و 2/18 درصد نسبت به شاهد کاهش داد. گر چه ورمی کمپوست بیشتر خصوصیات فیزیکی خاک را از نظر آماری تغییر نداد ولی در حالت کلی باعث بهبود شرایط فیزیکی خاک شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  میرزایی تختگاهی، حسین، و قمرنیا، هوشنگ. (1396). تاثیر هم زمان ورمی کمپوست و آب نامتعارف بر روی خصوصیات فیزیکی خاک. مدیریت آب و آبیاری، 7(2 )، 197-210. SID. https://sid.ir/paper/240051/fa

  Vancouver: کپی

  میرزایی تختگاهی حسین، قمرنیا هوشنگ. تاثیر هم زمان ورمی کمپوست و آب نامتعارف بر روی خصوصیات فیزیکی خاک. مدیریت آب و آبیاری[Internet]. 1396؛7(2 ):197-210. Available from: https://sid.ir/paper/240051/fa

  IEEE: کپی

  حسین میرزایی تختگاهی، و هوشنگ قمرنیا، “تاثیر هم زمان ورمی کمپوست و آب نامتعارف بر روی خصوصیات فیزیکی خاک،” مدیریت آب و آبیاری، vol. 7، no. 2 ، pp. 197–210، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/240051/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی