مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پایش
سال:1392 | دوره:12 | شماره:6
صفحه شروع:629 | صفحه پایان:635

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

473

دانلود:

140

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان اختلالات خواب و برخی عوامل موثر بر آن در سه ماهه دوم بارداری

صفحات

 صفحه شروع 629 | صفحه پایان 635

چکیده

اختلالات خواب از شکایات شایع دوران بارداری است. این اختلالات که در نتیجه تغییرات فیزیولوژیکی, هورمونی, جسمی در حاملگی رخ می دهند از علل متفاوتی برخوردارند و می توانند. دلیل و زمینه ساز بسیاری از اختلالات قبل, حین و پس از زایمان باشد. این پژوهش با هدف تعیین میزان اختلالات خواب و عوامل موثر بر آن در سه ماهه دوم بارداری انجام شد. این پژوهش از نوع مقطعی بوده و داده های آن از 312 نفر از زنان باردار واجد شرایط ورود به مطالعه که جهت دریافت مراقبت های دوران بارداری به دو مرکز بهداشتی درمانی منتخب شهرستان ماکو وابسته به دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی (ارومیه) مراجعه نموده بودند جمع آوری شد. اطلاعات با استفاده از فرمهای مشخصات فردی و پرسشنامه استاندارد کیفیت خواب پیتزبورگ که توسط واحدهای پژوهش تکمیل گردید, به روش نمونه گیری مستمر جمع آوری شد و برای تجزیه تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و تحلیلی استفاده گردید. نتایج پژوهش نمایانگر آن بود که میانگین نمره کیفیت خواب 7.78±3.14 بوده و 87.2 درصد زنان باردار از اختلالات خواب یا کیفیت پایین خواب در سه ماهه دوم رنج می بردند. از بین دلایل احتمالی این اختلالات, خوابیدن و خستگی زیاد, تکرر ادرار, استعمال سیگار در همسر زنان باردار و سطح تحصیلات با اختلالات خواب رابطه معنی دار وجود داشت. با توجه به اینکه درصد زیادی از زنان باردار از اختلالات خواب رنج می برند امید است در این دوران علاوه بر مراقبت های معمول, برنامه های مدون جهت بررسی, تشخیص و علت یابی این اختلالات انجام گیرد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.