مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,103

دانلود:

329

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل موثر بر رضایت جنسی زنان یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

صفحات

 صفحه شروع 67 | صفحه پایان 76

چکیده

 مقدمه: یائسگی یک واقعه طبیعی در زندگی زنان است و به عنوان یکی از مسائل مهم در حوزه بهداشت باروری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجا که زندگی سالم جنسی و احساس رضایت جنسی از عمده مسائل مرتبط با این دوران هستند, پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل موثر بر رضایت جنسی زنان یائسه انجام شد. مواد و روش کار: این پژوهش توصیفی در سال 1395 بر روی 50 زن یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شهر تهران صورت گرفت. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های مشخصات دموگرافیک و مامایی و رضایت جنسی لارسون بودند. نتایج با آزمون های تی مستقل, تحلیل واریانس, من ویتنی, همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین سنی نمونه ها 36/55 سال و میانگین نمره رضایت جنسی آنان 30/85 بود و اکثر زنان(66%) رضایت جنسی متوسط داشتند. بین رضایت جنسی با متغیرهای طول مدت ازدواج, رضایت از زندگی مشترک, رضایت از رابطه جنسی با همسر, رضایت از فواصل رابطه جنسی و خواسته بودن ازدواج ارتباط مستقیم و معنادار یافت شد (05/0P <). میانگین نمره رضایت جنسی در زنانی که در رابطه جنسی مشکل نداشتند بیشتر بود. بحث و نتیجه گیری: بررسی رضایت جنسی زنان یائسه توسط پرسنل بهداشتی درمانی و بکارگیری راهکارهایی در خصوص ارتقای آن از طریق آموزش مهارتهای روابط زوجی و عملکرد جنسی توصیه می گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  ریاضی، هدیه، شکری، ندا، فیروزی، آرمین، نصیری، ملیحه، و شیخان، زهره. (1397). بررسی عوامل موثر بر رضایت جنسی زنان یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. پایش، 18(1 )، 67-76. SID. https://sid.ir/paper/23982/fa

  Vancouver: کپی

  ریاضی هدیه، شکری ندا، فیروزی آرمین، نصیری ملیحه، شیخان زهره. بررسی عوامل موثر بر رضایت جنسی زنان یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. پایش[Internet]. 1397؛18(1 ):67-76. Available from: https://sid.ir/paper/23982/fa

  IEEE: کپی

  هدیه ریاضی، ندا شکری، آرمین فیروزی، ملیحه نصیری، و زهره شیخان، “بررسی عوامل موثر بر رضایت جنسی زنان یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،” پایش، vol. 18، no. 1 ، pp. 67–76، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/23982/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی