مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پایش | سال:1390 | دوره:10 | شماره:2 | صفحه شروع:145 | صفحه پایان:150

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

327

دانلود:

93

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کیفیت زندگی مرتبط با سلامت افراد بالای 40 سال ساکن مازندران

صفحات

 صفحه شروع 145 | صفحه پایان 150

چکیده

 کاربرد اندازه های کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در تحقیقات پزشکی در دهه گذشته رشد چشمگیری داشته است. بدین منظور پرسشنامه short From (SF-36) در کشورهای مختلف دنیا مورد استفاده قرار گرفته است. هدف این مقاله, بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت افراد تحت مطالعه در استان مازندران بود. پژوهش حاضر به صورت مطالعه ای مقطعی طراحی شده که طی آن اطلاعات مربوط به کیفیت زندگی و برخی از متغیرهای اقتصادی, اجتماعی و جمعیتی به صورت همزمان جمع آوری گردید. جامعه آماری, تعداد 1183 نفر از افراد بالای 40 سال ساکن در مناطق شهری و روستایی مازندران هستند که پس از طبقه بندی تصادفی و خوشه ای, مورد مطالعه قرار گرفتند و برای هر فرد دارای شرایط در خانوار, یک پرسشنامه SF-36 و یک پرسشنامه حاوی متغیرهای اقتصادی اجتماعی تکمیل و نمره کیفیت زندگی تعیین گردید. برای مقایسه نمرات در مردان و زنان و افراد شهری و روستایی, آزمون t مورد استفاده قرار گرفت. تعداد 563 نفر (46.8 درصد) به طور کلی سلامتی خود را در سطح عالی یا خیلی خوب اعلام کردند و میانگین نمرات کیفیت زندگی در زنان نسبت به مردان کمتر بود. در ضمن, بجز شادابی و نشاط در سایر حیطه ها شهرنشینان از کیفیت زندگی بهتری برخوردار بودند (P<0. 001). نتایج این مطالعه نشان می دهد که تفاوت معناداری در کیفیت زندگی مردان و زنان و افراد شهری و روستایی وجود دارد. برای کاهش این نابرابری, اتخاذ سیاست ها و برنامه های متناسب, پیشنهاد می گردد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID