مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پایش | سال:1390 | دوره:10 | شماره:2 | صفحه شروع:197 | صفحه پایان:204

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

395

دانلود:

108

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آگاهی، نگرش و عملکرد مادران شهر اراک در زمینه مصرف خودسرانه داروها

صفحات

 صفحه شروع 197 | صفحه پایان 204

چکیده

 داروی بدون عارضه وجود ندارد و مصرف خود سرانه و بدون نسخه دارو می تواند مشکلات متعددی را ایجاد نماید. از این رو, مطالعه حاضر با هدف تعیین آگاهی, نگرش و عملکرد مادران شهر اراک در زمینه مصرف خودسرانه داروها انجام شده است. این مطالعه از نوع مقطعی بوده و بر روی 300 نفر از مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک اجرا شده است. اطلاعات به کمک پرسشنامه و چک لیست, جمع آوری گردیده و برای تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون های آماری مجذور کای, تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون با سطح معنی داری  P<0.05استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان داد که میانگین سنی مادران 34.5±6.6 سال و میزان آگاهی آنها در خصوص مصرف صحیح داروها در  61.2درصد از موارد ضعیف, در 28.6 درصد متوسط و در 10.2 درصد خوب بود. از نظر نگرش نسبت عدم خود درمانی 15.2 درصد از شرکت کنندگان ضعیف, 48.5 درصد متوسط و 36.3 درصد خوب بود. عملکرد مادران در زمینه مصرف خودسرانه داروها نیز به طور متوسط 56.5 درصد نشان داده شد. همچنین بین آگاهی و عملکرد در زمینه مصرف خودسرانه داروها و بین شغل و تحصیلات مادران با مصرف خودسرانه دارو ارتباط معنادار برقرار بود ( P<0.01و P<0.02).نتایج این مطالعه نشان می دهد که شیوع خود درمانی در مادران مورد بررسی بالا بوده و در نتیجه لازم است برنامه ای جهت تغییر در نگرش و عادات آنها در مراجعه به پزشک هنگام بیماری, تدوین و اجرا گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID