مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پایش | سال:1390 | دوره:10 | شماره:2 | صفحه شروع:175 | صفحه پایان:181

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

635

دانلود:

239

استناد:

5

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارتباط اضطراب و کیفیت زندگی در دانشجویان مقیم خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات

 صفحه شروع 175 | صفحه پایان 181

چکیده

 بررسی کیفیت زندگی و اعتلای آن نقش بسزایی در سلامت, زندگی اجتماعی و فردی دارد. بر اساس شواهد, عناصر عمده کیفیت زندگی در سلامتی و بیماری می تواند با اعتبار قابل قبولی اندازه گیری شود. در عین حال هر ساله درصدی از درآمد سرانه ملی صرف اختلالات حاصل از اضطراب می شود. اضطراب می تواند عامل خطری برای سلامت انسان باشد. به لحاظ اهمیت این پدیده, این مطالعه به بررسی ارتباط اضطراب با ابعاد مختلف کیفیت زندگی می پردازد. تحقیق اخیر, مقطعی و تحلیلی است. جامعه پژوهش را دانشجویان دختر مقیم خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکیل می دادند که یک نمونه 200 نفری به صورت تصادفی از بین آنان انتخاب شد. به منظور نمونه گیری, ابتدا چهار خوابگاه و سپس نمونه ها در هر یک از خوابگاه ها به صورت تصادفی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از ابزارهای پژوهش (پرسشنامه اضطراب اسپیلبرگر و پرسشنامه پژوهشگر ساخته با استناد به پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی), جمع آوری گردید. یافته های تحقیق ارتباط نسبتا قوی و منفی سطح اضطراب و کیفیت زندگی (P<0.05, r=-0.66) را نشان داد و حاکی از آن است که اضطراب با کیفیت زندگی رابطه ای معکوس دارد. از یافته های این تحقیق می توان نتیجه گیری کرد با توجه به ارتباط دو متغیر مورد بررسی, می توان با افزایش کیفیت زندگی سطح اضطراب را کاهش داد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID