مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پایش | سال:1391 | دوره:11 | شماره:4 | صفحه شروع:529 | صفحه پایان:544

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

314

دانلود:

92

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کیفیت خدمات قبل از زایمان در مراکز بهداشتی - درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

صفحات

 صفحه شروع 529 | صفحه پایان 544

چکیده

 در این مطالعه مقطعی, وضعیت ارائه خدمات مراقبتی در سه بعد ساختار, فرایندها و پیامد مورد ارزیابی قرار گرفت. روش نمونه گیری غیرتصادفی سهمیه ای و تعداد نمونه 600 مورد مراقبت قبل از زایمان در 12 کلینیک قبل از زایمان مراکز بهداشتی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بود. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه و چک لیست مشاهده ساختار, چک لیست مشاهده فرایندهای مراقبتی و پرسشنامه رضایتمندی مراجعان بود.در این مطالعه 600 مورد ارائه مراقبت به مراجعان با میانگین سن بارداری 9.42±29.32 هفته مورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی در حیطه فرایندهای مراقبتی نشان داد که میزان تطابق با وضعیت مطلوب در حیطه های: مشاوره قبل از زایمان 21.24±55.49 درصد, تاریخچه گیری 11.35±48.71 درصد, علایم حیاتی 10.55±53.41 درصد, معاینات عمومی در مراجعان بار اول13.23 ±30.22 درصد, معاینات مامایی 27.01±91.77 درصد, آزمایشات خون 21.89±93.83 درصد, آزمایش ادرار 26.29±86.85 درصد و سونوگرافی 4.3±95.7 درصد بود. میزان تطابق با وضعیت مطلوب در حیطه های آموزش سلامت فردی و آموزش علایم خطر نیز به ترتیب 17.10±6.54 و 27.09 ± 39.67درصد بود. در حیطه ساختار میزان تطابق امکانات در اتاق معاینه 10.29±98.33, در اتاق انتظار18.96 ±79.16, شرایط فیزیکی 14.79±94.44 و وسایل و تجهیزات 7.22±90.55 و امکانات رسانه ای 12.68± 51.38درصد بود. ارزیابی رضایتمندی مددجویان در حیطه پیامد خدمات نشان داد که میانگین میزان رضایت مراجعان از ساختار خدمات 15.04±73.76 درصد و از ارائه مراقبت ها 13.13±70.54 درصد است. نتایج این مطالعه نشان داد که به رغم ارائه نسبتا مطلوب معاینات مامایی و آزمایشات پاراکلینیک, ارائه سایر مراقبت ها و آموزش مشاوره دارای وضعیتی متوسط یا نامطلوب بود. مشاوره و آموزش یکی از اهداف مهم در ویزیت ها و مراقبت های دوران قبل از زایمان است که نیاز به برنامه ریزی و اجرای دقیق دارد. غربالگری خطرات روانی - اجتماعی و برنامه ریزی برای ارجاع مراجعان در معرض این خطرات باید مورد توجه قرار گیرد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID